İdari Makamlara Yazılan Dilekçe Örnekleri

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Valilik Yüksek Makamına

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmış bulunmaktayız. Hayvanların yanında çocuklara istismar konusunda da duyumlar mevcuttur.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp bilgilerin doğruluğunun araştırılması, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Tarafımıza ulaşan bilgilerden: .......olayı yaşanmıştır ( deliller , tanıklar  ektedir )

Her türlü sapkınlığın ve vahşetin azami seviyeye çıktığı günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet“, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.

Genel bağlamda tecrübelerimiz ve gelen bilgiler ve duyumlar,  hayvanlara karşı şiddet uygulandığını, ayrıca cinsel istismarın ve çocuk odaklı şiddet ve istismarın da gözardı edilemeyecek kuvvetli bir ihtimal olması sebebiyle;

 1. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubetarafından inceleme yapılmasını;
 2. Hayvana şiddet uygulayanların Ruhsal ve psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklarolması hasebiyle de; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bu bölgenin “pilot bölge olarak” seçilip, polis nezaretinde “şikayete konu çocukların ve ailelerin” tespit edilip ve ayrıca o bölgede yaşayan diğer potansiyel suça eğilimli çocukları olan ailelerin de belirlenerek toplu bir çalışma yapılmasını; O bölgede bulunan okul müdürleri ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılmasını,
 3. Hayvanlara yönelik istismar ve hayvan hakkı ihlali sebebiyle de Orman Su İşleri Müdürlüğünün denetiminin yanında ayrıcaOrman Su İşleri Bakanlığından müfettiş istenmesini,
 4. Burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünceistihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını,
 5. Ayrıca, 5394 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 6. Maddesi gereği, bu çocukların isim tespitlerinin yapılıp, sorun aileden kaynaklanıyor ise “koruma altına alınmasını”, 5. Maddesi gereği ise danışmanlık ve eğitim tedbiri kararı alınmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini  yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İsim- TC Kimlik No


EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

5394 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu:

MADDE 1. — (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2. — (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Koruyucu ve destekleyici tedbirler

MADDE 5. — (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

 1. a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
 2. b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

MADDE 6. — (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.

Soruşturma

MADDE 15. — (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.

Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu

Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu


KAYSERİ VALİLİĞİ' NE

KAYSERİ İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYSERİ

CUMHURIYET SAVCILIĞI`NA

 

ŞİKAYETÇİ:

ŞÜPHELİLER:

KAYSERİ HAYVAN BAKIMEVİ MÜDÜRÜ

​, VETERİNER HEKİMLERİ​

VE ÇALIŞANLARI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

SUÇ: TCK Madde 257 Görevi İhmal

 

KONUSU: Kayseri Sahipsiz Hayvan Barınağında bizzat belediye görevlileri tarafından köpeklerin acımasızca öldürülmesi

DELLİLLER: Ekli fotoğraflardaki görüntüler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Kanunlarımıza göre sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri kurma, veterinerlik ve bakım hizmetlerini organize etme ve can güvenliklerini sağlama görevi belediyelere verilmiştir. Kayseri Belediyesi Hayvan Bakımevinde ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğini anladığımız korkunç bir olay ortaya çıkmıştır. Söz konusu Hayvan Bakımevi personeli hayvanların can güvenliğinden sorumluluklarını unutmuş olmalılar ki bizzat kendi elleriyle sayısını bilemediğimiz kadar köpeği zehirli iğne kullanmak suretiyle resimlerde açıkça görüldüğü şekilde öldürmüşlerdir. Elimize ulaşan bilgilere göre fotoğraflarda yüzü net şekilde görünün belediye barınak personeli Ali Sağır isimli kişidir ve yine resimlerden anladığımız kadarıyla kendisi bir canlıyı öldürme yani canını alma işini ilk defa yapmamaktadır zira yüz ifadesindeki ciddiyet ve kendinden emin tarzı buna işaret etmektedir.

 

2 - Kayseri Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 sayılı 26/02/ 2003 tarihli ‘Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat’ genelgesine aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

 

Ekli fotoğraflar söz konusu vahşeti çok net kanıtlamaktadır. TÜRK CEZA KANUNUMUZA göre açıkça görev ihmali suçu oluşmuştur. Ayrıca 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmiştir. Sayın Savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Görevi kötüye kullanma

MADDE 257/2. –

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin    gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

 

3 - Belediye görevlilerinin hangi hakla ve nasıl bir bilinçle bu masum canları kendi elleriyle öldürebildikleri, kimlerden emir aldıkları, söz konusu durumun Kayseri Hayvan Bakımevinde kaç yıldır devam ettiği mutlaka araştırılmalı ve işledikleri suç cezasız kalmamalıdır. Belediyeler ve Belediye çalışanları kanunların kendilerine tanıdıkları ölçülerde toplum yararına görev yapan daha doğrusu yapması gereken kişilerdir. Canları kendilerine emanet edilmiş bunca sahipsiz hayvanı hiç çekinmeden öldürebilen zihniyet toplum yararına hizmet ediyor olamaz. Açıkça görev ihmali suçu işlenmiş bulunmaktadır. Öldürme emrini veren ve uygulayan tüm belediye personeli derhal açığa alınmalı görevden uzaklaştırılmalı ve bir daha devlet veya belediye kurumlarında hayatlarının sonuna kadar görev almayacak şekilde hem maddi hem manevi gereken tüm cezalara çarptırılmalıdır. Hem kanunlarla hem de vicdani duygularla koruma altında olan can dostlarımızı gözlerini kırpmadan öldürebilen bu şahıslar yarın bir gün bizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı yani kendilerinden güçsüz gördükleri herkesi benzer şekilde mağdur edebilir, dövebilir, belki sakat bırakabilir belki de öldürebilir. Görevlerinden derhal uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

 

4 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddelerine göre sahipsiz ve güçten düşen hayvanların itlafı değil tam tersine korunması esas alınmıştır.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU, Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu belediye bir katliam gerçekleştirmiş, sonucunda da toplu ölümlere neden olarak kamu vicdanını yaralamış ve suç işlemiştir. Ayrıca söz konusu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE İl Hayvanları Koruma Kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir.

5 – Söz konusu belediye çalışanları bu hayvanları bizzat kendi elleriyle öldürerek yukarıdaki suçlara ek olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Koruma Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğini de ihlal etmişlerdir.


MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 89 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır. Hükmü ile yasa koyucu yerel yönetimlere EMİR VERMİŞTİR.

 

6 - Hiçbir suçu olmayan bu sokak hayvanlarının planlı organize ve toplu şekilde katledilmeleri öncelikle insanlık suçudur ve bunu gerçekleştiren kişilerin gerekli şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Yasa ve yönetmeliklerin bu açık ve amir hükümleri bir yanda dururken, Yerel Yönetimlerin hayvanlara YAŞAM HAKKI TANIMAK, hayvan barınakları açmak, aşılamak, kısırlaştırmak gibi hizmetler vermeleri gerekirken,  onları toplayarak bizzat kendi elleriyle öldürmeyi tercih etmeleri AFFEDİLEMEZ ve CEZASIZ KALAMAZ. Öldürülen hayvan sayısı bir iki tane değil ONLARCA olarak ifade edilmektedir. Bu durum 5199 ve 3285 sayılı yasaların ONLARCA KEZ İHLALİ ANLAMINA GELİR. Bir Hayvan Bakımevinde bizzat bakımevi çalışanları tarafından zehirli ilaçların hazırlanması ve bu korumasız ve zavallı hayvanlara iğne yoluyla uygulanması ve öldürülmeleri olayın kasıtlı olduğunu ve organize bir şekilde gerçekleştiğini, ve söz konusu belediyenin GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ gösterir.

SONUÇ  VE İSTEM:

Gereğinin yapılmasını, konunun TCK ‘da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, yukarıda açıklanan nedenlerle, delillerin karartılmasının önüne geçilerek ivedilikle söz konusu konu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak, eylemi gerçekleştiren kişilerin yanı sıra bu kişilere kanuna aykırı emir veren amirlerin tespit edilerek haklarında dava açılarak cezalandırılmalarını ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında ise TCK md 257 ve re'sen görülecek nedenlerle görevi ihmal suçu nedeniyle yargılanması için gerekli iznin alınmasını sayın makamınızdan vekaleten

​,

Yine tüm bakımevi çalışanlarına (veteriner işleri müdürü, veteriner hekimler, teknikerler ve personeller ) 5199 sayı gereği öldürülen hayvan başı​na idari para cezası kesilmesini

arz ve talep ederim.

 

Ayrıca 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyim.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
Bilgi edinme hakkı
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Bilgi ve Gereği için: BIMER, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Bölge Ve İl Müdürlükleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık

Şikayetçinin Adı ve Soyadı: Müjen Ece Gürkan

Şikayet Tarihi: 03/08/2016

TC Kimlik Numarası:

Telefonu:

E-mail Adresi:

Adresi:

 

kayseri@icisleri.gov.tr; kayseri@kayseri.gov.tr; kayserivaliligi@kayseri.gov.tr; zulkarnin.ozturk@icisleri.gov.tr; m.emin.avci@icisleri.gov.tr; mehmet.aktas2@icisleri.gov.tr; baskan@kayseri.bel.tr; ozelkalem@kayseri.bel.tr; bilgiedinme2@basbakanlik.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; bimer1@basbakanlik.gov.tr; etemboz68@gmail.com; fguvercin@ormansu.gov.tr; eceyhan@ormansu.gov.tr; abdullahg@ormansu.gov.tr; yabidinoglu@ormansu.gov.tr; mycevirgen@ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; hksm@ormansu.gov.tr; mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr; ozcanyaman@ormansu.gov.tr; ndemiral@ormansu.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; mustesar@ormansu.gov.tr; mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr; sgb@ormansu.gov.tr; teftis@ormansu.gov.tr; hukuk@ormansu.gov.tr; yasaryilmaz@ormansu.gov.tr; etemboz@ormansu.gov.tr; kayseri@ormansu.gov.tr; makgun@ormansu.gov.tr; mustafa.elitas@tbmm.gov.tr; yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr; ismail.tamer@tbmm.gov.tr; taner.yildiz@tbmm.gov.tr; info@kayseriozelidare.gov.trkayseri@ormansu.gov.tr; ntas@ormansu.gov.tr, ​

CC: 
editor@kayserihaber.com.tr; haber@kayserigundem.com; ali@kayseriyerelhaber.com; selahattin@kayseriyerelhaber.com; buyukkayseri@gmail.com; kayserianadoluhaber@msn.com; info@kayseriyenihaber.com; ehaberkayseri@gmail.com; remzi.tanis@gmail.com; info@kayserinews.com; kayserimeydan@gmail.com; yayinyonetmeni@iha.com.tr; mustafa.aridoru@iha.com.tr; editor@sabah.com.tr; interneteditor@hurriyet.com.tr; haber@kayserinethaber.com; mehmet.coskundeniz@posta.com.tr; internet@posta.com.tr; net@sozcu.com.tr; semra.tinaztepe@showtv.com.tr; bilgi@fox.com; star@dogusyayingrubu.com
onbesler1921@gmail.com; sorumlumudur@kanald.com.tr; izleyicitemsilcisi@tv8.com.tr

Son Güncelleme ( Cuma, 05 Ağustos 2016 15:23 )

 

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/birtutam_derman_400_297.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi

Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi

ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE HAYVAN HAKLARI BİRİMİ – T.C. ANTALYA VALİLİĞİ – ANTALYA İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – SIBER SUÇLAR İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI – ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

TC KİMLİK NUMARASI:

ŞÜPHELİ: Facebook hesabında sürekli olarak çeşitli hayvanlara şiddet ve işkence eylemlerinde bulunduğunu anlatan şahıs

KONUSU: Şahsın sosyal medya hesabında çeşitli sokak hayvanlarına işkence ettiğini detaylarıyla anlatması

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: 14 Haziran 2016

 

DELİLLER -  Facebook sosyal medya hesabında Sethh Karakuş ismini kullanan şahsın ekli resimde yazdığı yazı.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Söz konusu şahıs bir süredir şahsi sosyal medya facebook hesabından benzer paylaşımlarda bulunmaktadır. Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından bir süredir endişeyle izlenmektedir. Şahsın Antalyada ikamet ettiği yine bazı hayvanseverler tarafından belirtilmektedir. Tüyler ürpertici bu ifadeler adeta açık bir itiraf niteliği taşımaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları facebook hesabından bu kadar rahat şekilde yazabilen bir kişi ya bu kabahati ya gerçekten işlemiştir veya yakın bir gelecekte işleyecektir.

 

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve çeşitli sokak hayvanlarına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

TALEPLER

Pek çok sahipsiz hayvana bu şahıs tarafından eziyet edildiği kendi facebook paylaşımları yaptığı sayfadan takip edilmiş ve söz konusu paylaşımlardan bir tanesi bu dilekçeye eklenmiştir. Daha fazla hayvanın zarar görmemesi ve eziyet edilmemesi için kötü muamelede bulunduğu düşünülen şahsa idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. Elimizde sadece şahsın facebook hesabında kullandığı isim bulunmaktadır. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

 

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın IP adreslerinden veya başka delillerden kimlik tespitinin yapılmasını,

 

2 – Kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

 

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

 

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

 

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular yargı önüne çıkarılmadığı sürece hem bu tip katliamlar devam edecek hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli suçlar işleyerek hayatlarına devam edeceklerdir.

 

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyiz

 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

 

 

.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

 

 


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/a_imza_kalem_400_299.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Kediyi Tekmeyle Denize Atan Kişinin Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılması

Kediyi Tekmeyle Denize Atan Kişinin Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılması

ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE HAYVAN HAKLARI BİRİMİ – T.C. KOCAELI VALİLİĞİ – KOCAELI İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – SIBER SUÇLAR İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI – KOCAELI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

ŞÜPHELİ: Sokak kedisine kasten işkence eden ve görüntüleri Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan videoda görülen şahıs.

KONUSU: Sokak kedisinin boğazının iple bağladıktan sonra tekmelenerek denize atılması.

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 1, 4, 6 ve 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: 24 Haziran 2016

 

DELİLLER -  Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan video görüntüleri.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1258576-kocaelide-bogazina-ip-bagladigi-kediyi-denize-atti

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Olay Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinde 24 Haziran tarihinde meydana gelmiştir. Söz konusu şahıs görüntülerde izlendiği üzere bir sokak kedisinin boynuna ip bağladıktan sonra kediyi tekmeleyerek denize fırlatmıştır. Bu eylemi gerçekleştirirken şahsın arkadaşları olayı videoya kayıt etmişlerdir. Şahıs bu videoyu şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştır.  Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından endişeyle izlenmiş ve olay adeta infiale yol açmıştır. Tüyler ürpertici bu görüntüler yapılan işkenceyi açıkça kanıtlamaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları sosyal medya hesabından bu kadar rahatça paylaşabilen bir kişi en kısa sürede yakalanıp kanunlarımızın ön gördüğü cezaya çarptırılmalıdır.

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 1, 4, 6, 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve söz konusu sokak hayvanına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

TALEPLER

Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi ve eziyet edememesi için gerekli cezaya çarptırılmasını ve kendisine kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

 

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

 

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

 

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

 

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

 

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular yargı önüne çıkarılmadığı sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

 

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyiz

 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu  

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

 

Köprüden Atılan Köpek

Köprüden Atılan Köpek

Köprüden Atılan Köpekle İlgili Suç Duyurusu Hakkında

Erzurum Orman Su İşleri, Erzurum İl Çevre Müdürlüğü, Oltu Kaymakamlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Belediye Başkanlığı

İhbarda Bulunan: HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Adres: .........................

Şüpheli: ……………………….

Konusu: 22.02.2016 tarihli Yarınhaber.net internet gazetesi haberi sonucu aşağıda fotoğrafları verilen kişi hakkında 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliği uyarınca idari para cezası verilmesi istemi ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesi istemi

Suç Dayanağı: Ekte fotoğrafı görülen hayvanın (köpeğin) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ve Yönetmeliği

Suç Delili: 22 Şubat 2016 Yenihaber.net internet gazetesinde yayınlanan görüntü ve haber

Açıklamalar:

1-      Aşağıda fotoğrafını sunduğumuz ve video görüntüsünün an ve an kaydedildiği olay; Erzurum’un Oltu ilçesinde 22 Şubat 2016 tarihinde meydana gelmiştir. Olay görsel medyaya ve haberlere yansımasıyla dram boyutuna ulaşmıştır. Bu şahsın canını kaybetmiş bir köpeğe yaptığı şey hiçbir toplumda dinde veya anlayışta karşılığı olmayan ve mutlaka cezalandırılması gereken bir vahşettir. Bu şahsın bir cana yaptıkları ne yasal olarak ne de vicdanen gözden kaçırılması gereken bir konu değildir.

2-      Söz konusu haber video görüntüleri ve aşağıdaki fotoğraf delilleri ile 5199 sayılı yasanın amir hükümleri, ilgili yönetmeliği ve İçişleri bakanlığı valilik genelgeleri açıkça ihlal edilmiştir.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar

5199 sayılı Hayvanları koruma kanunun 14. maddesine göre;

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek Yasaktır.

3-      Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali, üstelik hayvanların öldürülmesi veya acı çektirilmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasaların tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan hiç bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf olmakta diğer yandan da bu konu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.

4-      Türkiye, imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Yasası’nı meclisten geçirerek yasalaştırmıştır.

5-      Öte yandan Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan Türkiye bu görüntüler nedeniyle tüm dünyada rezil olmaktadır. Amacımız bir kişinin para cezası alarak vicdanlarımızın rahatlaması değil, ülkemizin bu ayıp arkasında durmadığını göstermesi, idari makamların yasa ile kendilerine verilmiş yetkilerini de kullanıp kullanmamakta tereddütte olup olmadıklarını öğrenmek ve yasaların uygulanmasıdır.

Deliller:

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği
 • Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerin yarınhaber.net internet gazetesinde yayınlanmış olan görüntüler.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bu suça karışmış tüm kişiler hakkında gereğinin yapılmasını, olaya karışan tüm faillerin bulunmasını, ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı yasaya göre idari para ceza verilmesini, birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınmasını, insani ve vicdani ölçüler içinde, gereğinin yapılması hususunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince en kısa zamanda tarafımıza bu kişiye ceza verilip verilmediğini, ceza verilmedi ise gerekçesi ile detaylı olarak yanıt verilmesini, ceza verildi ise makbuz örneğinin bir nüshasını tarafımıza yollanmasını insani ve vicdani ölçüler içinde gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. Emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İhbarda Bulunan

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Vatandaşlık No.:

Dağıtım

Erzurum Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu

Erzurum Belediye Başkanlığı

Oltu Kaymakamlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası İlgili Maddeleri:

Bilgi edinme hakkı

MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

Sağlarlar.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi veya belgeye erişim süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuruların cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

İtiraz usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

Ceza hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:44 )

Maraş Sulh Hukuk Mahkemesi Hayvanat Hapishanesi İle İlgili Tespit İstemimiz

Maraş Sulh Hukuk Mahkemesi Hayvanat Hapishanesi İle İlgili Tespit İstemimiz

 


 

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 25 Mayıs 2015 10:33 )

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na

T.C. Edirne Valiliği'ne

T.C. Enez Kaymakamlığı'na

12.09.2014 tarihinde HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu'na gelen çok sayıda şikâyet ve yardım çağrısı ile Edirne'nin Enez İlçesinde, ilçe girişindeki alana bir fabrikadan atık su boşaltıldığı ve bunun sonucunda kanaldaki ve kanalın bağlandığı Taşaltı Gölü'ndeki balıkların, su kaplumbağaların ve kurbağaların toplu halde öldükleri bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Enez kaymakamlığını aradığımızda, herhangi bir resmi şikâyet olmadığı için herhangi bir işlem başlatmadıklarını, konuyu su ürünleri kooperatifinin takip ettiğini bildirmişlerdir.

Edirne Valiliği’ni aradığımızda konudan bilgileri olmadığını bildirmişlerdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı aradığımızda, konuyu bilmediklerini söyleyip bizi Edirne İl Müdürlüğü’ne yönlendirmişlerdir.

Çevre ve Şehircilik Edirne İl Müdürlüğü, Müdür yardımcısı Murat bey konudan haberdar olduklarını, büyük olasılıkla yeni faaliyete giren fabrikanın deşarjını boşaltmış olabileceğini, ancak araya Cumartesi-Pazar resmi tatilin girmesi ve Enez ilçesinin Edirne merkeze uzak olması nedeniyle ancak Pazartesi günü ekip yollayabileceklerini, konunun acelesi olmadığını bildirmişlerdir. İl Müdürü Abdullah Bey ile görüştüğümüzde ise, konudan haberdar olmadıklarını, bölgeye ekip yollayacaklarını bildirmişledir.

Ancak Enez'deki halktan aldığımız bilgiye göre hiç bir resmi kurum gelip konuyla ilgili önlem almamıştır. Üniversitelerin çevre, biyoloji, veterinerlik bölümlerindeki uzmanlara konuyu aktardığımızda, durumun son derece önemli olabileceğini, sudan numune alınıp bir an önce incelenmesi ve sonuçlara göre tedbir alınması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Eğer bölgeye il müdürlüğünden yetkili ekipler gönderilmiş ise yapılan çalışmalar ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz. Ancak, henüz bölgede herhangi bir çalışma ve inceleme başlatılmamış ise yüksek makamlarınızdan acilen;

 • Bölgede denetim ve inceleme yapılmasını,
 • Kirlenmiş sudan, ölü hayvanlardan ve topraktan numuneler alınıp incelenmesini,
 • Balıkların ve diğer canlıların ölümüne neyin sebep olduğunun bulunmasını,
 • Ölüme sebebiyet veren durumun sudaki oksijenin bitmesi ise, kanal ve göldeki suyun oksijen seviyesini düzenlemek için 'Uzman' görüşleri alınarak çalışma başlatılmasını, sebebiyet veren kaynağın ortadan kaldırılmasını,
 • Ölüme sebebiyet veren kimyasal bir zehirlenme ise bölgede geniş çaplı güvenlik önleminin alınmasını, ölü hayvanları yiyen diğer canlıların doğada ölüp zehri yaymalarının engellenmesini,
 • Bölgede kirlilikten etkilenen yabani hayvanların varlığının tespiti halinde Orman Su İşleri Bakanlığı DKMP ekipleri ve uzman veteriner hekimler ile birlikte, hasta hayvanların alınıp en yakın veterinerlik fakültesine ulaştırılmalarını ve gerekli tedaviyi almalarının sağlanmasını,
 • Bu balıklardan yiyen insanların sağlık kontrolünden geçirilmelerini,
 • Kirlilik kaynağının tespit edilmesini, sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını,
 • Uzman görüşlerine başvurarak bölgede kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlanmasını,
 • Olayın boyutları ne olursa olsun, böyle bir durumda görev bilinci ve ciddiyeti ile davranmayan birim kurum ve şahıslara uyarıda bulunulmasını, ihmalkârlıkların ve 'aman bir şey olmaz Pazartesi bakarız' şeklindeki yaklaşımlarının geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğinin belirtilmesini, görev bilinç ve sorumluluklarının hatırlatılmasını,

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Söz konusu bölgede tarafımızdan çekilen fotoğraflar ekte sunulmuştur, bilgilerinize.

Saygılarımızla.

Ege SAKİN

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi ve Yaban Hayat Koordinatörü
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:20 )

Uyuşturucu Tüfek İle Yakalama Ancak Veteriner Hekim KONTROLÜ Altında Yapılır.

Uyuşturucu Tüfek İle Yakalama Ancak Veteriner Hekim KONTROLÜ Altında Yapılır.

 

Örnek Yazı:

________________________________________

 

Belediye Başkanlığına,

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın" hükme bağlandığı açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımıza cevap verilmesini talep ediyoruz:

1-      Belediyeniz toplama ekipleri "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulmuşlardır? Bu eğitime ilişkin yazılı belge ve kayıtların tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

2-      Belediyenizde yakalamada kullanılan "uyuşturucu tüfek" var mıdır? Eğer varsa, uyuşturucu tüfek ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir, isimlerinin ve çalışma saatlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

3-      Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

4-      Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

Yukarıdaki taleplerimize 4982 ve 3071 kanuni süresi içinde net bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, İmza T.C. Numarası

Dağıtım: BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları. Veteriner Hekimler Odası, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

Ek 1. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:48 )

Edirne'nin Enez ilçesinde Çöplük Haline Gelmiş Çam Ormalarının Kurtarılması Hakkında.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çöplük Haline Gelmiş Çam Ormalarının Kurtarılması Hakkında.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na

Orman Genel Müdürlüğü'neEdirne'nin Enez ilçesinde çam ormanı çöplük haline gelmiş durumdadır. Orman içinde çöpler molozlar atılmış eşyalar bulunmaktadır. Ormanın hemen bitiminde bulunan Enez çöplüğünde her hangi bir ayrıştırma geri dönüşüm vs. yapılmadığı için çöpler ormana doğru yayılmıştır ve çöp alanına yakın olan ağaçlar baştan aşağı poşet ile kaplanmış durumdadır. Eşsiz bir doğa güzelliğe sahip olan Enez 'de bir çevre katliamı yaşanmaktadır.

Yüksek makamlarınızdan;

 • Bölge ormanlarının korunmasını ve temiz tutulmasını,
 • Çöp ve moloz dökenlerin tespitinin yapılıp, haklarında işlem yapılmasını,
 • Orman içindeki kontrollerin yapılmasını kaçak avcıların, çöp dökmeye gelenlerin vs. engellenmesini,

Yapılacak çalışmalar ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Yapılacak olan çalışmalarda HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak yanınızda olduğumuzu bildirir saygılarımızla arz ederiz.

Ege Sakin

HAYTAP TemsilcisiSon Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:16 )

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Belediye zabıtalarının sahipli veya sahipsiz hayvanlara ve onları beslemeye çalışan gönüllülere müdahale etmesi kesinlikle yasaya aykırıdır! Sahipli hayvanlara eziyet konusunda TCK’ya göre yetkili makam mahkemelerdir.

Sahipsiz hayvanlar konusunda ise yetkili birim Orman Su İşleri Müdürlüğü’dür. Hiçbir zabıta hayvan besleyenlere de müdahale edemez.

Lütfen yasa maddelerini biliniz ve dikkatlice okuyunuz. Yasa ve mevzuatları bilmeden hayvanları koruyamayız. Müdahale durumunda mutlaka yazılı olarak şikâyette bulununuz.

Web sitemizin Hukuk ve SSS bölümünü dikkatli okuyunuz.

 


 Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:53 )

Sayfa 1 > 5

opencart tema opencart temaları