İdari Makamlara Yazılan Dilekçe Örnekleri

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Hayvanlara Yapılan Çocuk Şiddetinde Kurumların Harekete Geçirilmesi

Valilik Yüksek Makamına

Tarafımıza gelen ihbarlar sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşmış bulunmaktayız. Hayvanların yanında çocuklara istismar konusunda da duyumlar mevcuttur.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlar için ilgili yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp bilgilerin doğruluğunun araştırılması, soruşturma açılmasını ve konuya ilişkin adli – idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz.

Tarafımıza ulaşan bilgilerden: .......olayı yaşanmıştır ( deliller , tanıklar  ektedir )

Her türlü sapkınlığın ve vahşetin azami seviyeye çıktığı günümüzde, aynı zamanda insana karşı şiddetin “ön habercisi” olması nedeni ile “hayvanlara uygulanan şiddet“, emniyet ve diğer ilgili tüm kurumlarca da önemle değerlendirilmelidir.

Genel bağlamda tecrübelerimiz ve gelen bilgiler ve duyumlar,  hayvanlara karşı şiddet uygulandığını, ayrıca cinsel istismarın ve çocuk odaklı şiddet ve istismarın da gözardı edilemeyecek kuvvetli bir ihtimal olması sebebiyle;

 1. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubetarafından inceleme yapılmasını;
 2. Hayvana şiddet uygulayanların Ruhsal ve psikolojik gelişimini tamamlamamış çocuklarolması hasebiyle de; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bu bölgenin “pilot bölge olarak” seçilip, polis nezaretinde “şikayete konu çocukların ve ailelerin” tespit edilip ve ayrıca o bölgede yaşayan diğer potansiyel suça eğilimli çocukları olan ailelerin de belirlenerek toplu bir çalışma yapılmasını; O bölgede bulunan okul müdürleri ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapılmasını,
 3. Hayvanlara yönelik istismar ve hayvan hakkı ihlali sebebiyle de Orman Su İşleri Müdürlüğünün denetiminin yanında ayrıcaOrman Su İşleri Bakanlığından müfettiş istenmesini,
 4. Burada yaşanan istismara yönelik duyumların olası bir insan-çocuk-kadın şiddetine dönüşmemesi için o mahalde yaşayan vatandaşların güvenliği açısından Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğünceistihbari çalışma yapılmasını ve güvenlik önlemleri alınmasını,
 5. Ayrıca, 5394 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 6. Maddesi gereği, bu çocukların isim tespitlerinin yapılıp, sorun aileden kaynaklanıyor ise “koruma altına alınmasını”, 5. Maddesi gereği ise danışmanlık ve eğitim tedbiri kararı alınmasını talep ediyoruz.

Konu ile ilgili olarak yapılacak ve sonrasında yapılmış çalışmalara ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve 3071 sayılı Dilekçe Kullanma Hakkı yasası gereği tarafımıza bilgi verilmesini  yüksek makamlarınızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İsim- TC Kimlik No


EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:

5394 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu:

MADDE 1. — (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2. — (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Koruyucu ve destekleyici tedbirler

MADDE 5. — (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

 1. a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
 2. b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

MADDE 6. — (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.

Soruşturma

MADDE 15. — (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır.

(2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir.

(3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.

Son Güncelleme ( Çarşamba, 23 Ağustos 2017 10:34 )

Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu

Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu


KAYSERİ VALİLİĞİ' NE

KAYSERİ İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYSERİ

CUMHURIYET SAVCILIĞI`NA

 

ŞİKAYETÇİ:

ŞÜPHELİLER:

KAYSERİ HAYVAN BAKIMEVİ MÜDÜRÜ

​, VETERİNER HEKİMLERİ​

VE ÇALIŞANLARI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

SUÇ: TCK Madde 257 Görevi İhmal

 

KONUSU: Kayseri Sahipsiz Hayvan Barınağında bizzat belediye görevlileri tarafından köpeklerin acımasızca öldürülmesi

DELLİLLER: Ekli fotoğraflardaki görüntüler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Kanunlarımıza göre sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri kurma, veterinerlik ve bakım hizmetlerini organize etme ve can güvenliklerini sağlama görevi belediyelere verilmiştir. Kayseri Belediyesi Hayvan Bakımevinde ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğini anladığımız korkunç bir olay ortaya çıkmıştır. Söz konusu Hayvan Bakımevi personeli hayvanların can güvenliğinden sorumluluklarını unutmuş olmalılar ki bizzat kendi elleriyle sayısını bilemediğimiz kadar köpeği zehirli iğne kullanmak suretiyle resimlerde açıkça görüldüğü şekilde öldürmüşlerdir. Elimize ulaşan bilgilere göre fotoğraflarda yüzü net şekilde görünün belediye barınak personeli Ali Sağır isimli kişidir ve yine resimlerden anladığımız kadarıyla kendisi bir canlıyı öldürme yani canını alma işini ilk defa yapmamaktadır zira yüz ifadesindeki ciddiyet ve kendinden emin tarzı buna işaret etmektedir.

 

2 - Kayseri Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 sayılı 26/02/ 2003 tarihli ‘Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat’ genelgesine aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

 

Ekli fotoğraflar söz konusu vahşeti çok net kanıtlamaktadır. TÜRK CEZA KANUNUMUZA göre açıkça görev ihmali suçu oluşmuştur. Ayrıca 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmiştir. Sayın Savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Görevi kötüye kullanma

MADDE 257/2. –

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin    gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

 

3 - Belediye görevlilerinin hangi hakla ve nasıl bir bilinçle bu masum canları kendi elleriyle öldürebildikleri, kimlerden emir aldıkları, söz konusu durumun Kayseri Hayvan Bakımevinde kaç yıldır devam ettiği mutlaka araştırılmalı ve işledikleri suç cezasız kalmamalıdır. Belediyeler ve Belediye çalışanları kanunların kendilerine tanıdıkları ölçülerde toplum yararına görev yapan daha doğrusu yapması gereken kişilerdir. Canları kendilerine emanet edilmiş bunca sahipsiz hayvanı hiç çekinmeden öldürebilen zihniyet toplum yararına hizmet ediyor olamaz. Açıkça görev ihmali suçu işlenmiş bulunmaktadır. Öldürme emrini veren ve uygulayan tüm belediye personeli derhal açığa alınmalı görevden uzaklaştırılmalı ve bir daha devlet veya belediye kurumlarında hayatlarının sonuna kadar görev almayacak şekilde hem maddi hem manevi gereken tüm cezalara çarptırılmalıdır. Hem kanunlarla hem de vicdani duygularla koruma altında olan can dostlarımızı gözlerini kırpmadan öldürebilen bu şahıslar yarın bir gün bizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı yani kendilerinden güçsüz gördükleri herkesi benzer şekilde mağdur edebilir, dövebilir, belki sakat bırakabilir belki de öldürebilir. Görevlerinden derhal uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

 

4 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddelerine göre sahipsiz ve güçten düşen hayvanların itlafı değil tam tersine korunması esas alınmıştır.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU, Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu belediye bir katliam gerçekleştirmiş, sonucunda da toplu ölümlere neden olarak kamu vicdanını yaralamış ve suç işlemiştir. Ayrıca söz konusu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE İl Hayvanları Koruma Kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir.

5 – Söz konusu belediye çalışanları bu hayvanları bizzat kendi elleriyle öldürerek yukarıdaki suçlara ek olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Koruma Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğini de ihlal etmişlerdir.


MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 89 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır. Hükmü ile yasa koyucu yerel yönetimlere EMİR VERMİŞTİR.

 

6 - Hiçbir suçu olmayan bu sokak hayvanlarının planlı organize ve toplu şekilde katledilmeleri öncelikle insanlık suçudur ve bunu gerçekleştiren kişilerin gerekli şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Yasa ve yönetmeliklerin bu açık ve amir hükümleri bir yanda dururken, Yerel Yönetimlerin hayvanlara YAŞAM HAKKI TANIMAK, hayvan barınakları açmak, aşılamak, kısırlaştırmak gibi hizmetler vermeleri gerekirken,  onları toplayarak bizzat kendi elleriyle öldürmeyi tercih etmeleri AFFEDİLEMEZ ve CEZASIZ KALAMAZ. Öldürülen hayvan sayısı bir iki tane değil ONLARCA olarak ifade edilmektedir. Bu durum 5199 ve 3285 sayılı yasaların ONLARCA KEZ İHLALİ ANLAMINA GELİR. Bir Hayvan Bakımevinde bizzat bakımevi çalışanları tarafından zehirli ilaçların hazırlanması ve bu korumasız ve zavallı hayvanlara iğne yoluyla uygulanması ve öldürülmeleri olayın kasıtlı olduğunu ve organize bir şekilde gerçekleştiğini, ve söz konusu belediyenin GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ gösterir.

SONUÇ  VE İSTEM:

Gereğinin yapılmasını, konunun TCK ‘da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, yukarıda açıklanan nedenlerle, delillerin karartılmasının önüne geçilerek ivedilikle söz konusu konu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak, eylemi gerçekleştiren kişilerin yanı sıra bu kişilere kanuna aykırı emir veren amirlerin tespit edilerek haklarında dava açılarak cezalandırılmalarını ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında ise TCK md 257 ve re'sen görülecek nedenlerle görevi ihmal suçu nedeniyle yargılanması için gerekli iznin alınmasını sayın makamınızdan vekaleten

​,

Yine tüm bakımevi çalışanlarına (veteriner işleri müdürü, veteriner hekimler, teknikerler ve personeller ) 5199 sayı gereği öldürülen hayvan başı​na idari para cezası kesilmesini

arz ve talep ederim.

 

Ayrıca 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyim.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
Bilgi edinme hakkı
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Bilgi ve Gereği için: BIMER, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Bölge Ve İl Müdürlükleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık

Şikayetçinin Adı ve Soyadı: Müjen Ece Gürkan

Şikayet Tarihi: 03/08/2016

TC Kimlik Numarası:

Telefonu:

E-mail Adresi:

Adresi:

 

kayseri@icisleri.gov.tr; kayseri@kayseri.gov.tr; kayserivaliligi@kayseri.gov.tr; zulkarnin.ozturk@icisleri.gov.tr; m.emin.avci@icisleri.gov.tr; mehmet.aktas2@icisleri.gov.tr; baskan@kayseri.bel.tr; ozelkalem@kayseri.bel.tr; bilgiedinme2@basbakanlik.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; bimer1@basbakanlik.gov.tr; etemboz68@gmail.com; fguvercin@ormansu.gov.tr; eceyhan@ormansu.gov.tr; abdullahg@ormansu.gov.tr; yabidinoglu@ormansu.gov.tr; mycevirgen@ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; hksm@ormansu.gov.tr; mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr; ozcanyaman@ormansu.gov.tr; ndemiral@ormansu.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; mustesar@ormansu.gov.tr; mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr; sgb@ormansu.gov.tr; teftis@ormansu.gov.tr; hukuk@ormansu.gov.tr; yasaryilmaz@ormansu.gov.tr; etemboz@ormansu.gov.tr; kayseri@ormansu.gov.tr; makgun@ormansu.gov.tr; mustafa.elitas@tbmm.gov.tr; yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr; ismail.tamer@tbmm.gov.tr; taner.yildiz@tbmm.gov.tr; info@kayseriozelidare.gov.trkayseri@ormansu.gov.tr; ntas@ormansu.gov.tr, ​

CC: 
editor@kayserihaber.com.tr; haber@kayserigundem.com; ali@kayseriyerelhaber.com; selahattin@kayseriyerelhaber.com; buyukkayseri@gmail.com; kayserianadoluhaber@msn.com; info@kayseriyenihaber.com; ehaberkayseri@gmail.com; remzi.tanis@gmail.com; info@kayserinews.com; kayserimeydan@gmail.com; yayinyonetmeni@iha.com.tr; mustafa.aridoru@iha.com.tr; editor@sabah.com.tr; interneteditor@hurriyet.com.tr; haber@kayserinethaber.com; mehmet.coskundeniz@posta.com.tr; internet@posta.com.tr; net@sozcu.com.tr; semra.tinaztepe@showtv.com.tr; bilgi@fox.com; star@dogusyayingrubu.com
onbesler1921@gmail.com; sorumlumudur@kanald.com.tr; izleyicitemsilcisi@tv8.com.tr

Son Güncelleme ( Cuma, 05 Ağustos 2016 15:23 )

 

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/birtutam_derman_400_297.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi

Sosyal Medya Üzerinde Şiddet Uygulayan Şahıs İçin 5199 Uygulama İstemi

ORMAN BAKANLIĞI İL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

.. İLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

TC KİMLİK NUMARASI:

ŞÜPHELİ: Facebook hesabında sürekli olarak çeşitli hayvanlara şiddet ve işkence eylemlerinde bulunduğunu anlatan şahıs

KONUSU: Şahsın sosyal medya hesabında çeşitli sokak hayvanlarına işkence ettiğini detaylarıyla anlatması

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: ......

 

DELİLLER -  Facebook/ instagram sosyal medya hesabında ......... ismini kullanan şahsın ekli resimde yazdığı yazı.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Söz konusu şahıs bir süredir şahsi sosyal medya facebook hesabından benzer paylaşımlarda bulunmaktadır. Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından bir süredir endişeyle izlenmektedir. Şahsın Antalyada ikamet ettiği yine bazı hayvanseverler tarafından belirtilmektedir. Tüyler ürpertici bu ifadeler adeta açık bir itiraf niteliği taşımaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları facebook hesabından bu kadar rahat şekilde yazabilen bir kişi ya bu kabahati ya gerçekten işlemiştir veya yakın bir gelecekte işleyecektir.

 

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve çeşitli sokak hayvanlarına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

TALEPLER

Pek çok sahipsiz hayvana bu şahıs tarafından eziyet edildiği kendi facebook paylaşımları yaptığı sayfadan takip edilmiş ve söz konusu paylaşımlardan bir tanesi bu dilekçeye eklenmiştir. Daha fazla hayvanın zarar görmemesi ve eziyet edilmemesi için kötü muamelede bulunduğu düşünülen şahsa idari para cezası verilmesini talep etmekteyiz. Elimizde sadece şahsın sosyal medya hesabında kullandığı isim bulunmaktadır. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

 

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın IP adreslerinden veya başka delillerden kimlik tespitinin yapılmasını,

 

2 – Kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

 

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

 

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

 

Bu önlemler alınmadığı ve KABAHATLİ (!)  ifşa edilmediği sürece hem bu tip katliamlar devam edecek hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların gösterdiği gibi yakın bir gelecekte bu sefer  adli suçlar işleyerek hayatlarına devam edeceklerdir.

 

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz

 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

 

 

.

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

 

 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 23 Ağustos 2017 10:31 )


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/vhosts/haytap.org/images/resized/images/stories/pictogramlar/a_imza_kalem_400_299.jpg' for writing: No such file or directory in /var/vhosts/haytap.org/modules/mod_janews/helper.php on line 127

Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılma İstemi

Kabahatler Kanunu Kapsamında Cezalandırılma İstemi

ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE HAYVAN HAKLARI BİRİMİ – T.C. KOCAELI VALİLİĞİ – KOCAELI İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – SIBER SUÇLAR İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI – KOCAELI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTE BULUNAN : HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

ŞÜPHELİ: Sokak kedisine kasten işkence eden ve görüntüleri Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan videoda görülen şahıs.

KONUSU: Sokak kedisinin boğazının iple bağladıktan sonra tekmelenerek denize atılması.

KABAHAT DAYANAĞI: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 1, 4, 6 ve 14/a ve 28/k numaralı maddeleri ihlal edilmiştir.

KABAHAT TARİHİ: 24 Haziran 2016

 

DELİLLER -  Haber Türk ve Sözcü internet gazetelerinde yer alan video görüntüleri.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1258576-kocaelide-bogazina-ip-bagladigi-kediyi-denize-atti

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1 – Olay Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinde 24 Haziran tarihinde meydana gelmiştir. Söz konusu şahıs görüntülerde izlendiği üzere bir sokak kedisinin boynuna ip bağladıktan sonra kediyi tekmeleyerek denize fırlatmıştır. Bu eylemi gerçekleştirirken şahsın arkadaşları olayı videoya kayıt etmişlerdir. Şahıs bu videoyu şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştır.  Şahsın paylaşımları Türkiye genelinde pek çok hayvansever tarafından endişeyle izlenmiş ve olay adeta infiale yol açmıştır. Tüyler ürpertici bu görüntüler yapılan işkenceyi açıkça kanıtlamaktadır. Bu ve benzeri paylaşımları sosyal medya hesabından bu kadar rahatça paylaşabilen bir kişi en kısa sürede yakalanıp kanunlarımızın ön gördüğü cezaya çarptırılmalıdır.

2 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddeleri aşağıda özet halinde yer almaktadır. Yasanın temel içeriği tüm hayvanların yaşam haklarını korumak, acı çekmeden yaşamalarını sağlamak, mağdur edilmelerini önlemek ve mağduriyete sebep olan kişiler hakkında gerekli adli ceza ve işlemleri uygulamaktır. Söz konusu şahıs H.K.K. 1, 4, 6, 14/a ve 28/k hükümlerini ihlal etmiştir.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu şahıs yasaları ihlal etmiş ve söz konusu sokak hayvanına işkence etmek suretiyle kabahat işlemiştir.

TALEPLER

Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi ve eziyet edememesi için gerekli cezaya çarptırılmasını ve kendisine kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezası verilmesini talep etmekteyim. Şahsın kimlik tespitinin yapılmasının ardından şahsa sahipsiz kedi köpeğe H.K.K. 14/a bendine aykırı davranması sebebiyle H.K.K. madde 28/k hükümlerinin uygulanması ve bu madde gereği idari para cezasına çarptırılmasını ve idari ceza kesildiğine dair belgenin tarafıma yollanmasını talep etmekteyim.

 

SONUÇ ÖNERİ VE İSTEM :

 

1 – İlgili Emniyet Birimlerince şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

 

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılmasını,

 

3 – İdari para cezasının kesildiğine dair belgenin tarafıma gönderilmesini,

 

4 – Kimliğinin ve işlediği suçun kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

5 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyorum.

 

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular yargı önüne çıkarılmadığı sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

 

Ayrıca 9.10.2003 tarihinde kabul edilen ve yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyiz

 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu  

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü - Siber Suçlar İle Mücadele Daire Başkanlığı.

 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 15 Şubat 2017 11:55 )

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Belediye zabıtalarının sahipli veya sahipsiz hayvanlara ve onları beslemeye çalışan gönüllülere müdahale etmesi kesinlikle yasaya aykırıdır! Sahipli hayvanlara eziyet konusunda TCK’ya göre yetkili makam mahkemelerdir.

Sahipsiz hayvanlar konusunda ise yetkili birim Orman Su İşleri Müdürlüğü’dür. Hiçbir zabıta hayvan besleyenlere de müdahale edemez.

Lütfen yasa maddelerini biliniz ve dikkatlice okuyunuz. Yasa ve mevzuatları bilmeden hayvanları koruyamayız. Müdahale durumunda mutlaka yazılı olarak şikâyette bulununuz.

Web sitemizin Hukuk ve SSS bölümünü dikkatli okuyunuz.

 


 Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:53 )

Kurban Kesimi Hayvanlara İşkence ve Vahşete Dönüşmemesi İçin Tedbir Alınması

Kurban Kesimi Hayvanlara İşkence ve Vahşete Dönüşmemesi İçin Tedbir Alınması

Valilik Makamına,

Kurban Kesimi Hayvanlara Karşı İşkence ve Vahşete Dönüşmesin!

Valilik Makamına,

Kurban bayramında her sene yaşanan ve vicdan sahibi olan her kesimden insanı üzen görüntüler oluşmaktadır. Hayvanlar, "bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bacaklarından bıçaklanmakta, uygun koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla, sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi kesilmektedirler."

İbadet, zavallı hayvanlara işkenceye dönüşmekte, adeta zulüm uygulanmaktadır.

1-      Toplum vicdanını da rahatsız eden bu tür vahşi görüntülerin önlenmesi için, ilgili tüm kurumların ciddi biçimde önlem almasını, denetimlerin göstermelik olarak değil, gerçekten zulmü önlemeye yönelik olmasını, böyle kötü muamelelerde ağır cezalar verileceğinin gazete ve televizyonlar aracılığıyla topluma duyurulmasını,

2-      Ayrıca, müftülüklerce camilerde verilen vaazlarda bu konuya yer verilmesini, belediyelerin de vatandaşa bayram öncesi ikazda bulunmasını,

3-      Orman Su İşleri Müdürlüğü’nün de hayvan hakları ihlalleri çerçevesinde bayramda denetim yapmasını,

4-      Orman Su İşleri Müdürlüğü’nün, bu tür vahşet görüntüleri için gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri ihbar kabul ederek sorumluları bulup ceza kesilmesi işlemini bizlerin müracaatına gerek kalmadan yapmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, T.C. No, İmza

Dağıtım: TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, Orman Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Belediye Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, Kaymakamlıklara, Orman Su İşleri Müdürlüklerine, Müftülüklere, Basın Kuruluşlarına

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:46 )

Zeytinburnu Belediye Bakımevi İçin Soruşturma Açılması Talebimiz

Zeytinburnu Belediye Bakımevi İçin Soruşturma Açılması Talebimiz


Orman Su İşleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

Hayvanların "bir metreden daha küçük beton hücrelerde" tutulduğu, bu hücrede tuvaletini yaptığı, kakasına karışmış mama yediği, yazın yanıp kavrulduğu, kışın buz gibi sularla hücresi yıkanırken donmuş zemine yapıştığı "Zeytinburnu Belediyesinin Sahipsiz Hayvan Bakım Evi" vicdanları sızlatmaktadır.

Yazın fırın gibi, kışın ise buz gibi olan metrelik hücrelerde yaşamak zorunda bırakılmış hayvanların bulunduğu bu bakım evini şikâyetler üzerine denetleyen İstanbul Orman Su İşleri Müdürlüğü, burada " Uygulama Yönetmeliği Hükümleri’ ne aykırı bir durum tespit edilmemiştir." şeklinde gayri ciddi bir cevap gelmiştir. Bakım evlerinin denetiminin hangi kriterlere göre yapılacağı "kanun ve yönetmelikte" açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, burada görev ihmalinde bulunan müdürlük denetçileri, "üstün körü" ve hiç bir yasal dayanağa bağlı olmayan sözde "denetim" yapmışlardır.

Bu bağlamda:

 1. Sokaktaki sade vatandaşın bile vicdanını sızlatan Zeytinburnu Belediyesi’nin bakımevindeki hücreleri, cesur ve meslek etik değerlerine sahip ve bakanlığınızdan yollanacak "müfettişlerce" denetlenmesini talep ediyoruz.
 2. Bu bakımevini yasalara uygun biçimde kriterlere göre denetlemeyen ve gelişigüzel rapor yazarak orada hayvanlara acı ve işkence çektirilmesine seyirci kalan görevlilerin belirlenip haklarında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
 3. Sadece hayvan değil, aynı zamanda o pislik dolu dar hücreleri temizlerken mikroplara maruz kalan "bakımevi görevlilerinin" hayatlarının da tehlikeye atılması bağlamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bakımevi koşullarının yazı ile bildirilmesini talep ediyoruz.
 4. Zeytinburnu Belediyesi bakımevinin hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle acilen "kapatılmasını, tüm hayvanların ve görevlilerin oradan tahliye" edilmesini talep ediyoruz. Bakanlıktan gönderilecek müfettişlerce Zeytinburnu Belediyesi’nin hücreli bakımevinin denetimine ilişkin neticenin ve ayrıntılı denetim raporunun 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

 

Dağıtım: Başbakanlık, TBMM Çevre Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AKP Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Orman Su İsleri Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platform ve Grupları

EK 1: İstanbul Orman Su Müdürlüğü "denetime" ilişkin cevabı yazısı

EK 2: Zeytinburnu Belediye bakımevini ziyaret raporumuz

EK 3: Bakımevinin Ağustos ayında çekilen fotoğrafları

EK 4: Bakımevinin Ağustos ayında çekilen videosu

________________________________

EK 1

Kimden: İstanbul

31.12.2012 tarihli e-malinize istinaden;

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na ait geçici hayvan bakımevi ile ilgili olarak 29.11.2012 ve 03.01.2013 tarihinde Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan denetimde söz konusu yerde 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

Ayrıca geçici bakım evinin ziyaret saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri saat 15.00-16.00 saatleri arasında olduğu bildirilmekte olup 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümlerinde çalışma günleri ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

________________________________________________________________

EK 2

 

 1. Zeytinburnu’nda, ilçenin tam ortasında bulunan belediye bakım evinin ne yazık ki hiç gönüllüsü yok. Belediyece belirlenen ziyaret saatinde bakımevine gittiğimizde veteriner hekim ve tüm personelin gözetiminde içeri girdik.
 2. Hayvanlar bir metre kareden bile küçük beton hücrelerde aynı yerde yemek yiyip su içip tuvaletini yaparak, bu pislik dolu zeminde yatarak, bu zeminin yıkanması sırasında buz gibi sularla ıslanarak ve hareket edemeden yaşamak zorunda bırakılmış durumda.
 3. Bu beton hücreler, sadece hayvanlar için değil orada çalışan personel için de sağlık açısından büyük risk taşıyan yerler. Bu hücreleri yıkarken personelin de gözlerine dahi bu pislikten fışkıran sular girmektedir.
 4. Buranın, hayvanların kısırlaştırılıp bırakıldığı geçici bakımevi olduğu söylenerek bu sağlık tehlikesi oluşturan koşullar savunulsa da, hayvanın gerek mikrobik gerekse buzlu beton üzerinde iç organlarının iflas etmesi için 24 sat bile yeterli.

Bu hücrelerde yaşayan hayvanların sağ kalması mümkün değildir.

______________________________________

EK 3

Daha önce Ağustos ayında orada çekilen fotoğrafa bakıldığında, bölmelerin arka plan görüntüleri bile kapalı kapılar ardına saklanmış hücreler hakkında fikir veriyor. Videoyu izlediğinizde ise hücrelerden gelen köpek seslerinin normal havlamadan daha farklı, canı yanan hayvanın çığlığı olduğu anlaşılıyor.

 


EK 4

Videoyu Youtube'dan izlemek için tıklayınız

 

Son Güncelleme ( Cuma, 17 Şubat 2017 15:34 )

TRT'de ''Beni Terk Etme'' Spot Filmimizin Yayınlanması Hakkında

TRT'de ''Beni Terk Etme'' Spot Filmimizin Yayınlanması Hakkında


Son Güncelleme ( Cuma, 19 Haziran 2015 13:39 )

Köpek Toplama Halinde Dilekçe Örneği

Köpek Toplama Halinde Dilekçe Örneği

 

Konu: Belediyeniz ekiplerinin yasaya aykırı olarak veteriner hekim gözetimi olmadan köpek toplaması ve ölümlerine neden olması hakkında soruşturma istemi

Belediye Başkanlığına,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 4. kısmının 1. bölümünün "b" şıkkında toplama ekiplerinin dönemsel olarak eğitimden geçirilmeleri, "d" şıkkında ise uyuşturucu tüfek ile olan yakalamaların ancak veteriner hekim denetiminde yapılacağı belirtilmiştir.

Yasaya göre, dönemsel eğitimden geçmeyen ekiplerin toplama yapması ve "ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın" yapılmasının suç teşkil ettiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki sorularımıza madde madde net ve açıklayıcı cevaplar verilmesini talep ediyoruz

 1. Tarafımıza ulasan şikâyet ve ihbarlar neticesinde, belediyeniz toplama ekibinin, başlarında veteriner hekim bulunmadan bilgisizce ve acemice uyuşturucu iğneler ile toplama yaptığını, sahipli sahipsiz ayırmadan topladığı birçok köpeğin ölümüne neden oldukları şikâyeti tarafımıza ulaşmıştır.  Veteriner hekim bulundurmadan toplama yapan bu ekibin sürekli ölümlere neden olmasından ötürü, bu ekipten sorumlu veteriner hekim ve sorumlu diğer yetkililer hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını toplanan köpeklerin ölü ya da diri akıbetlerinin bildirilmesini ve bu ekip ve yöneticilerinin görevden alınmasını talep ediyoruz.
 2. Yasaya aykırı olduğunu bile bile başlarında veteriner hekim olmadan ilaçlı tüfekle köpek toplama yapan ve pek çok köpeğin ölümüne sebep olan toplama ekibi hakkında soruşturma açılmasını, görevi kötüye kullanmak ve yasayı ihlal etmekten dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz.
 3. Mesai saatleri içi ve dışında yapılan toplamada hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

Yukarıdaki sorularımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde net bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim:

T.C. Kimlik No:

Dağıtım: Bimer, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İsleri Bakanlığı, Valilik, İl Çevre Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanlığı, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

EK 1: Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Dördüncü Kısım

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, bakılması ile geçici bakımevlerinin çalışma usul ve esasları

Birinci Bölüm

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılması, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması

MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır:

a)      Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur.

b)      Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.

c)      Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşı yapıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır.

ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir.

d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:31 )

Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı

Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı

Sevgili Arkadaşlar,

Mesai saatleri dışındaki hayvan yaralanma ve acil durumlarında, hayvan severler ödemeleri bile kendileri karşılayarak adeta çırpınarak bu hayvanları özel kliniklere, en imkânsız koşullarda götürmek zorundalar. Hâlbuki yasaya göre bu belediyelerin görevleridir ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.

Belediyelerin barınaklardaki hayvanları açlığa mahkûm ettikleri bu ortamda, hayvan hastaneleri kurmaları hayal gibi…

Belediyeler önce mesai dışındaki yaralanma ve acil durumdaki hayvanlara ilişkin sorumluluklarını tamamen reddederken şimdi "araştıralım, yasal yönüne bakalım vs." gibi oyalama aşamasına geldiler.

Belediyelerin veteriner hekimlerine mesai saatleri dışında gelen yaralı hayvanlara müdahale etmeleri için Başkanlarca talimat verildi. Bu da bir aşama. Şu anda çok işlemese bile bunu kabul etmeleri bile önemli.

Çok uzun olmayan bir süreçte, umuyorum ki mesai saatleri dışındaki yaralanmalar için hizmet alımı yapacaklar. Belediyenin anlaştığı yaralı ve acil hayvanlara bakacak özel kliniklere geceleri de ulaşmak mümkün olacak.

Lütfen aşağıdaki yazıyı kendi bulunduğunuz yere uyarlayarak valiliklere ve belediyelere mutlaka gönderirseniz iyi olur. Bir yerden başlarsa her yerde uygulanır.

___________________________________________________________________

Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanların tedavilerinin sağlanması

Valilik Yüksek Makamına,

Sahipsiz hayvanların mesai saatleri dışında geçirdikleri yaralamalı kazalar sonunda belediyelerce tedavi edilmeden acı içinde ölüme terk edilmelerine (ancak gönüllülerin sınırlı imkânları sayesinde eğer ulaşılabilmişse tedavi yapılmaktadır) ilişkin yazılar yazılarak İlçe Belediyelerine resmi yazı ile gönderilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’n uygulaması bakanlıkça valiliklere verilmiş ve uygulama sekretaryası olarak İl Çevre Müdürlükleri görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda, acilen Veteriner Hekimler Odası ve ilgili tüm kurumlarca bir komisyon kurulması ve sorunun çözümüne ilişkin tedbirler alınmasını, tarafımıza 4982 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim:

T.C. Kimlik No:

EKLER

 1. Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 2. Kanun maddeleri

 

 

 

 

Konu: Mesai saatleri dışında yaralı hayvanların tedavisinin sağlanması hakkında

Belediye Başkanlığına,

Mesai saatleri dışında ve hafta sonları belediyeniz sınırlar içinde trafik kazası geçiren, yaralanmış ve canhıraş feryatlar içinde acı çeken köpekler, maalesef ya sokakta kaderine terk edilmekte ya da, o saatlerde güvenlik hariç hiç bir görevlisi olmayan barınağa bırakılarak orada acı içinde ölmeye terk edilmektedir. Ancak, gönüllülerin sınırlı imkânları ile bu hayvanlara müdahale yapılabilmektedir. Oysa aşağıda ekte sunduğumuz kanun maddeleri gereği bu görev belediyelerindir.

Belediye barınağı sadece mesai saatleri içinde hayvanlara müdahalede bulunan ve tıbbi müdahale olarak sadece kısırlaştırma yapacak koşullara sahip olan, mağdur ve muhtaç hayvanların sürekli kalacakları bir bakımevidir, bir hayvan hastanesi değildir.

Mesai saatleri dışında belediye bakımevinde veteriner hekim, bakıcı veya personel çalışmamaktadır.

Belediyelerin kendi bakım merkezini oluşturması ve 24 saat boyunca, hem ahlaki ve insani boyutta hem de 5199 sayılı yasa gereği, hasta mağdur trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlarla müdahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 4-b)

Trafik kazası geçirmiş, kanlar içindeki hayvanları kaderine terk etmek veya barınağa götürüp atmak görev ihmaline girer ve biz STK’lar olarak bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığı’na bu görev ihmalinden dolayı belediyeniz hakkında soruşturma açılması için başvuracağız.

Bu bağlamda:

 1. Belediyeniz bünyesinde acilen mesai saatleri dışında yaralı, kanlar içinde kalmış köpeklere acil müdahale yapacak veterinerlik hizmeti ve tedavi verecek koşulların oluşturulması,
 2. Eğer bu koşullar belediyeniz bünyesinde oluşturulamıyorsa, Veteriner Hekim Odası ile işbirliği yapılarak, oda üyesi olan dışardaki özel veteriner klinikleri ile "mesai saatleri dışındaki yaralanmalar" için hizmet alımı şeklinde anlaşma yapılmasını talep ediyoruz.

Mesai saatleri dışında sokağa veya barınağa kaderine terk edilen tüm yaralı hayvanlar için "basın kuruluşları" vasıtasıyla toplum haberdar edilecek, belediyenize karşı protesto başlatılacaktır.

Yazımıza ilişkin uygulamaların neler olacağı 4982 sayılı yasa gereği kanuni süresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim:

T.C. Kimlik No:

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri

EK: Belediyelerce uyulması gereken ilgili kanun maddeleri

________________________________________________________

EK 2: Hayvanları Koruma Kanunu

Kanun No. 5199

Kabul Tarihi: 24.6.2004

Genel Hükümler Birinci Bölüm

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a)      Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b)      Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c)      Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d)      Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

 

 

 

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 11:39 )

Sayfa 1 > 3

opencart tema opencart temaları