İdari Makamlara Yazılan Dilekçe Örnekleri

Köprüden Atılan Köpek

Köprüden Atılan Köpek

Köprüden Atılan Köpekle İlgili Suç Duyurusu Hakkında

Erzurum Orman Su İşleri, Erzurum İl Çevre Müdürlüğü, Oltu Kaymakamlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Belediye Başkanlığı

İhbarda Bulunan: HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Adres: .........................

Şüpheli: ……………………….

Konusu: 22.02.2016 tarihli Yarınhaber.net internet gazetesi haberi sonucu aşağıda fotoğrafları verilen kişi hakkında 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliği uyarınca idari para cezası verilmesi istemi ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesi istemi

Suç Dayanağı: Ekte fotoğrafı görülen hayvanın (köpeğin) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ve Yönetmeliği

Suç Delili: 22 Şubat 2016 Yenihaber.net internet gazetesinde yayınlanan görüntü ve haber

Açıklamalar:

1-      Aşağıda fotoğrafını sunduğumuz ve video görüntüsünün an ve an kaydedildiği olay; Erzurum’un Oltu ilçesinde 22 Şubat 2016 tarihinde meydana gelmiştir. Olay görsel medyaya ve haberlere yansımasıyla dram boyutuna ulaşmıştır. Bu şahsın canını kaybetmiş bir köpeğe yaptığı şey hiçbir toplumda dinde veya anlayışta karşılığı olmayan ve mutlaka cezalandırılması gereken bir vahşettir. Bu şahsın bir cana yaptıkları ne yasal olarak ne de vicdanen gözden kaçırılması gereken bir konu değildir.

2-      Söz konusu haber video görüntüleri ve aşağıdaki fotoğraf delilleri ile 5199 sayılı yasanın amir hükümleri, ilgili yönetmeliği ve İçişleri bakanlığı valilik genelgeleri açıkça ihlal edilmiştir.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar

5199 sayılı Hayvanları koruma kanunun 14. maddesine göre;

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek Yasaktır.

3-      Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali, üstelik hayvanların öldürülmesi veya acı çektirilmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasaların tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan hiç bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf olmakta diğer yandan da bu konu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.

4-      Türkiye, imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Yasası’nı meclisten geçirerek yasalaştırmıştır.

5-      Öte yandan Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan Türkiye bu görüntüler nedeniyle tüm dünyada rezil olmaktadır. Amacımız bir kişinin para cezası alarak vicdanlarımızın rahatlaması değil, ülkemizin bu ayıp arkasında durmadığını göstermesi, idari makamların yasa ile kendilerine verilmiş yetkilerini de kullanıp kullanmamakta tereddütte olup olmadıklarını öğrenmek ve yasaların uygulanmasıdır.

Deliller:

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği
 • Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerin yarınhaber.net internet gazetesinde yayınlanmış olan görüntüler.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bu suça karışmış tüm kişiler hakkında gereğinin yapılmasını, olaya karışan tüm faillerin bulunmasını, ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı yasaya göre idari para ceza verilmesini, birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınmasını, insani ve vicdani ölçüler içinde, gereğinin yapılması hususunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince en kısa zamanda tarafımıza bu kişiye ceza verilip verilmediğini, ceza verilmedi ise gerekçesi ile detaylı olarak yanıt verilmesini, ceza verildi ise makbuz örneğinin bir nüshasını tarafımıza yollanmasını insani ve vicdani ölçüler içinde gereğinin yapılması hususunu saygılarımızla arz ederiz. Emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İhbarda Bulunan

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Vatandaşlık No.:

Dağıtım

Erzurum Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu

Erzurum Belediye Başkanlığı

Oltu Kaymakamlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası İlgili Maddeleri:

Bilgi edinme hakkı

MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

Sağlarlar.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi veya belgeye erişim süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuruların cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

İtiraz usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

Ceza hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

http://yarinhaber.net/video-haber/35229/erzurumda-doverek-bayilttiklari-kopegi-kopruden-asagi-attilar Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:44 )

Maraş Sulh Hukuk Mahkemesi Hayvanat Hapishanesi İle İlgili Tespit İstemimiz

Maraş Sulh Hukuk Mahkemesi Hayvanat Hapishanesi İle İlgili Tespit İstemimiz

 


 

 

Son Güncelleme ( Pazartesi, 25 Mayıs 2015 10:33 )

 

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!

Enez'de Çevre Faciası - Kurumların Birbirinden Haberi Yok!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na

T.C. Edirne Valiliği'ne

T.C. Enez Kaymakamlığı'na

12.09.2014 tarihinde HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu'na gelen çok sayıda şikâyet ve yardım çağrısı ile Edirne'nin Enez İlçesinde, ilçe girişindeki alana bir fabrikadan atık su boşaltıldığı ve bunun sonucunda kanaldaki ve kanalın bağlandığı Taşaltı Gölü'ndeki balıkların, su kaplumbağaların ve kurbağaların toplu halde öldükleri bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Enez kaymakamlığını aradığımızda, herhangi bir resmi şikâyet olmadığı için herhangi bir işlem başlatmadıklarını, konuyu su ürünleri kooperatifinin takip ettiğini bildirmişlerdir.

Edirne Valiliği’ni aradığımızda konudan bilgileri olmadığını bildirmişlerdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı aradığımızda, konuyu bilmediklerini söyleyip bizi Edirne İl Müdürlüğü’ne yönlendirmişlerdir.

Çevre ve Şehircilik Edirne İl Müdürlüğü, Müdür yardımcısı Murat bey konudan haberdar olduklarını, büyük olasılıkla yeni faaliyete giren fabrikanın deşarjını boşaltmış olabileceğini, ancak araya Cumartesi-Pazar resmi tatilin girmesi ve Enez ilçesinin Edirne merkeze uzak olması nedeniyle ancak Pazartesi günü ekip yollayabileceklerini, konunun acelesi olmadığını bildirmişlerdir. İl Müdürü Abdullah Bey ile görüştüğümüzde ise, konudan haberdar olmadıklarını, bölgeye ekip yollayacaklarını bildirmişledir.

Ancak Enez'deki halktan aldığımız bilgiye göre hiç bir resmi kurum gelip konuyla ilgili önlem almamıştır. Üniversitelerin çevre, biyoloji, veterinerlik bölümlerindeki uzmanlara konuyu aktardığımızda, durumun son derece önemli olabileceğini, sudan numune alınıp bir an önce incelenmesi ve sonuçlara göre tedbir alınması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Eğer bölgeye il müdürlüğünden yetkili ekipler gönderilmiş ise yapılan çalışmalar ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz. Ancak, henüz bölgede herhangi bir çalışma ve inceleme başlatılmamış ise yüksek makamlarınızdan acilen;

 • Bölgede denetim ve inceleme yapılmasını,
 • Kirlenmiş sudan, ölü hayvanlardan ve topraktan numuneler alınıp incelenmesini,
 • Balıkların ve diğer canlıların ölümüne neyin sebep olduğunun bulunmasını,
 • Ölüme sebebiyet veren durumun sudaki oksijenin bitmesi ise, kanal ve göldeki suyun oksijen seviyesini düzenlemek için 'Uzman' görüşleri alınarak çalışma başlatılmasını, sebebiyet veren kaynağın ortadan kaldırılmasını,
 • Ölüme sebebiyet veren kimyasal bir zehirlenme ise bölgede geniş çaplı güvenlik önleminin alınmasını, ölü hayvanları yiyen diğer canlıların doğada ölüp zehri yaymalarının engellenmesini,
 • Bölgede kirlilikten etkilenen yabani hayvanların varlığının tespiti halinde Orman Su İşleri Bakanlığı DKMP ekipleri ve uzman veteriner hekimler ile birlikte, hasta hayvanların alınıp en yakın veterinerlik fakültesine ulaştırılmalarını ve gerekli tedaviyi almalarının sağlanmasını,
 • Bu balıklardan yiyen insanların sağlık kontrolünden geçirilmelerini,
 • Kirlilik kaynağının tespit edilmesini, sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını,
 • Uzman görüşlerine başvurarak bölgede kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlanmasını,
 • Olayın boyutları ne olursa olsun, böyle bir durumda görev bilinci ve ciddiyeti ile davranmayan birim kurum ve şahıslara uyarıda bulunulmasını, ihmalkârlıkların ve 'aman bir şey olmaz Pazartesi bakarız' şeklindeki yaklaşımlarının geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğinin belirtilmesini, görev bilinç ve sorumluluklarının hatırlatılmasını,

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Söz konusu bölgede tarafımızdan çekilen fotoğraflar ekte sunulmuştur, bilgilerinize.

Saygılarımızla.

Ege SAKİN

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi ve Yaban Hayat Koordinatörü
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:20 )

Uyuşturucu Tüfek İle Yakalama Ancak Veteriner Hekim KONTROLÜ Altında Yapılır.

Uyuşturucu Tüfek İle Yakalama Ancak Veteriner Hekim KONTROLÜ Altında Yapılır.

 

Örnek Yazı:

________________________________________

 

Belediye Başkanlığına,

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Madde 20 (1) (d) şıkkında "ekibin başında veteriner hekim olmadan uyuşturucu tüfekle toplamanın" hükme bağlandığı açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımıza cevap verilmesini talep ediyoruz:

1-      Belediyeniz toplama ekipleri "hangi tarihlerde, kimler tarafından, teorik ve pratik olarak hangi müfredat ile hangi konularda" eğitime tabi tutulmuşlardır? Bu eğitime ilişkin yazılı belge ve kayıtların tarafımıza verilmesini talep ediyoruz.

2-      Belediyenizde yakalamada kullanılan "uyuşturucu tüfek" var mıdır? Eğer varsa, uyuşturucu tüfek ile yakalama yapan ekiplerin başında "hangi veteriner hekimler" görevlendirilmiştir, isimlerinin ve çalışma saatlerinin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

3-      Toplama ekiplerinin kullandığı arabaların plaklarının ve toplama işleminin hangi saatler arasında yapıldığının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

4-      Mesai saatleri dışında yapılan toplama işlemi varsa, hangi saatler arasında "hangi ekibin ve hangi veteriner hekimin" görevlendirildiğini ve "hangi plakalı araba" ile toplamaya çıktıklarının tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.

Yukarıdaki taleplerimize 4982 ve 3071 kanuni süresi içinde net bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, İmza T.C. Numarası

Dağıtım: BİMER, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları. Veteriner Hekimler Odası, Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşları

Ek 1. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

MADDE 20 – (1) (d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:48 )

Edirne'nin Enez ilçesinde Çöplük Haline Gelmiş Çam Ormalarının Kurtarılması Hakkında.

Edirne'nin Enez ilçesinde Çöplük Haline Gelmiş Çam Ormalarının Kurtarılması Hakkında.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na

Orman Genel Müdürlüğü'neEdirne'nin Enez ilçesinde çam ormanı çöplük haline gelmiş durumdadır. Orman içinde çöpler molozlar atılmış eşyalar bulunmaktadır. Ormanın hemen bitiminde bulunan Enez çöplüğünde her hangi bir ayrıştırma geri dönüşüm vs. yapılmadığı için çöpler ormana doğru yayılmıştır ve çöp alanına yakın olan ağaçlar baştan aşağı poşet ile kaplanmış durumdadır. Eşsiz bir doğa güzelliğe sahip olan Enez 'de bir çevre katliamı yaşanmaktadır.

Yüksek makamlarınızdan;

 • Bölge ormanlarının korunmasını ve temiz tutulmasını,
 • Çöp ve moloz dökenlerin tespitinin yapılıp, haklarında işlem yapılmasını,
 • Orman içindeki kontrollerin yapılmasını kaçak avcıların, çöp dökmeye gelenlerin vs. engellenmesini,

Yapılacak çalışmalar ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Yapılacak olan çalışmalarda HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak yanınızda olduğumuzu bildirir saygılarımızla arz ederiz.

Ege Sakin

HAYTAP TemsilcisiSon Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:16 )

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Zabıtanın Sahipli veya Sahipsiz Hayvanlara Müdahalesi Yasaya Aykırıdır.

Belediye zabıtalarının sahipli veya sahipsiz hayvanlara ve onları beslemeye çalışan gönüllülere müdahale etmesi kesinlikle yasaya aykırıdır! Sahipli hayvanlara eziyet konusunda TCK’ya göre yetkili makam mahkemelerdir.

Sahipsiz hayvanlar konusunda ise yetkili birim Orman Su İşleri Müdürlüğü’dür. Hiçbir zabıta hayvan besleyenlere de müdahale edemez.

Lütfen yasa maddelerini biliniz ve dikkatlice okuyunuz. Yasa ve mevzuatları bilmeden hayvanları koruyamayız. Müdahale durumunda mutlaka yazılı olarak şikâyette bulununuz.

Web sitemizin Hukuk ve SSS bölümünü dikkatli okuyunuz.

 


 Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:53 )

Kurban Kesimi Hayvanlara İşkence ve Vahşete Dönüşmemesi İçin Tedbir Alınması

Kurban Kesimi Hayvanlara İşkence ve Vahşete Dönüşmemesi İçin Tedbir Alınması

Valilik Makamına,

Kurban Kesimi Hayvanlara Karşı İşkence ve Vahşete Dönüşmesin!

Valilik Makamına,

Kurban bayramında her sene yaşanan ve vicdan sahibi olan her kesimden insanı üzen görüntüler oluşmaktadır. Hayvanlar, "bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bacaklarından bıçaklanmakta, uygun koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla, sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi kesilmektedirler."

İbadet, zavallı hayvanlara işkenceye dönüşmekte, adeta zulüm uygulanmaktadır.

1-      Toplum vicdanını da rahatsız eden bu tür vahşi görüntülerin önlenmesi için, ilgili tüm kurumların ciddi biçimde önlem almasını, denetimlerin göstermelik olarak değil, gerçekten zulmü önlemeye yönelik olmasını, böyle kötü muamelelerde ağır cezalar verileceğinin gazete ve televizyonlar aracılığıyla topluma duyurulmasını,

2-      Ayrıca, müftülüklerce camilerde verilen vaazlarda bu konuya yer verilmesini, belediyelerin de vatandaşa bayram öncesi ikazda bulunmasını,

3-      Orman Su İşleri Müdürlüğü’nün de hayvan hakları ihlalleri çerçevesinde bayramda denetim yapmasını,

4-      Orman Su İşleri Müdürlüğü’nün, bu tür vahşet görüntüleri için gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri ihbar kabul ederek sorumluları bulup ceza kesilmesi işlemini bizlerin müracaatına gerek kalmadan yapmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim, T.C. No, İmza

Dağıtım: TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, Orman Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Belediye Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, Kaymakamlıklara, Orman Su İşleri Müdürlüklerine, Müftülüklere, Basın Kuruluşlarına

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2016 13:46 )

Belediye Başkanlığına: Sokak, Park ve Uygun Alanlara SULUKLAR Konması, Örnek Fotoğraflar İle

Belediye Başkanlığına: Sokak, Park ve Uygun Alanlara SULUKLAR Konması, Örnek Fotoğraflar İle

Konu: Belediyenizin sokaklara, parklara ve uygun alanlara sahipsiz hayvanlar için suluklar koyulmasının talep edilmesi

Belediye Başkanlığına,

26166 sayı ile 12.05.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hayvanların Korunmasına dair Uygulama Yönetmeliğinin" 21. d Maddesi (Ek 1) gereğince, geçici bakım evlerinde rehabilitasyonları tamamlanıp alındıkları ortama geri bırakılan ve ayrıca sokaklarda yaşayan tüm sahipsiz hayvanlar için “beslenme ve su odakları” kurmak, bu konuda gönüllülerle işbirliği yapmak belediyelerin yasal görevidir.

Aşağıda bilgileri verilmiş olan “Onlar İçin Bir Kap Su Kampanyası” çerçevesinde, şehirdeki park, bahçe, sokak ve uygun alanlara sahipsiz hayvanlar için ekteki örnek resimlerde görüldüğü gibi belediyenizce suluklar koyulmasını talep ediyoruz. (Ek 2)

Sıcak yaz günlerinin yaşandığı ve beton yapılaşma içinde su bulamamaktan dolayı ölen hayvan sayısının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğu bu dönemde, konacak sulukların hayvanlar için yaşamsal değeri büyüktür.

Yüzyıllar öncesinde hayvanlar için vakıflar kurmuş, su yalakları yapmış, çeşmelere sahipsiz hayvanların içeceği bölmeler yapmış atalardan gelen bir devletin belediyeleri olarak hayvan haklarında hassasiyet göstermenizi zorunluluk olarak görüyoruz.

Sulukların konmaması halinde Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu’na, belediyeniz hakkında "görev ihmalden" dolayı müracaatta bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Talebimize ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İSİM İMZA

Dağıtım: BiMER, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Valilik İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Müftülük, Kaymakamlık, Yerel ve Ulusal Basın Kuruluşları, Hayvan Koruma Platformları.

Ek 1..... Yasanın ilgili maddesi

Ek  2.... Konuya ilişkin görseller, Ortaca'daki örnek uygulama

__________________________________________________________________

EK 1...

5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

MADDE 21 – (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır:

d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.

Ek 2... Suluklara örnek uygulamalı fotoğraflar.

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme ( Perşembe, 14 Nisan 2016 12:34 )

Zeytinburnu Belediye Bakımevi İçin Soruşturma Açılması Talebimiz

Zeytinburnu Belediye Bakımevi İçin Soruşturma Açılması Talebimiz


Orman Su İşleri Bakanı Sn. Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

Hayvanların "bir metreden daha küçük beton hücrelerde" tutulduğu, bu hücrede tuvaletini yaptığı, kakasına karışmış mama yediği, yazın yanıp kavrulduğu, kışın buz gibi sularla hücresi yıkanırken donmuş zemine yapıştığı "Zeytinburnu Belediyesinin Sahipsiz Hayvan Bakım Evi" vicdanları sızlatmaktadır.

Yazın fırın gibi, kışın ise buz gibi olan metrelik hücrelerde yaşamak zorunda bırakılmış hayvanların bulunduğu bu bakım evini şikâyetler üzerine denetleyen İstanbul Orman Su İşleri Müdürlüğü, burada " Uygulama Yönetmeliği Hükümleri’ ne aykırı bir durum tespit edilmemiştir." şeklinde gayri ciddi bir cevap gelmiştir. Bakım evlerinin denetiminin hangi kriterlere göre yapılacağı "kanun ve yönetmelikte" açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, burada görev ihmalinde bulunan müdürlük denetçileri, "üstün körü" ve hiç bir yasal dayanağa bağlı olmayan sözde "denetim" yapmışlardır.

Bu bağlamda:

 1. Sokaktaki sade vatandaşın bile vicdanını sızlatan Zeytinburnu Belediyesi’nin bakımevindeki hücreleri, cesur ve meslek etik değerlerine sahip ve bakanlığınızdan yollanacak "müfettişlerce" denetlenmesini talep ediyoruz.
 2. Bu bakımevini yasalara uygun biçimde kriterlere göre denetlemeyen ve gelişigüzel rapor yazarak orada hayvanlara acı ve işkence çektirilmesine seyirci kalan görevlilerin belirlenip haklarında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
 3. Sadece hayvan değil, aynı zamanda o pislik dolu dar hücreleri temizlerken mikroplara maruz kalan "bakımevi görevlilerinin" hayatlarının da tehlikeye atılması bağlamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bakımevi koşullarının yazı ile bildirilmesini talep ediyoruz.
 4. Zeytinburnu Belediyesi bakımevinin hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle acilen "kapatılmasını, tüm hayvanların ve görevlilerin oradan tahliye" edilmesini talep ediyoruz. Bakanlıktan gönderilecek müfettişlerce Zeytinburnu Belediyesi’nin hücreli bakımevinin denetimine ilişkin neticenin ve ayrıntılı denetim raporunun 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafımıza bildirilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Nesrin Çıtırık

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı

T.C. Kimlik Numarası

Dağıtım: Başbakanlık, TBMM Çevre Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AKP Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Orman Su İsleri Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Platform ve Grupları

EK 1: İstanbul Orman Su Müdürlüğü "denetime" ilişkin cevabı yazısı

EK 2: Zeytinburnu Belediye bakımevini ziyaret raporumuz

EK 3: Bakımevinin Ağustos ayında çekilen fotoğrafları

EK 4: Bakımevinin Ağustos ayında çekilen videosu

________________________________

EK 1

Kimden: İstanbul

31.12.2012 tarihli e-malinize istinaden;

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na ait geçici hayvan bakımevi ile ilgili olarak 29.11.2012 ve 03.01.2013 tarihinde Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan denetimde söz konusu yerde 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum tespit edilmemiştir.

Ayrıca geçici bakım evinin ziyaret saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri saat 15.00-16.00 saatleri arasında olduğu bildirilmekte olup 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümlerinde çalışma günleri ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü

________________________________________________________________

EK 2

http://www.dohayko.org/haytap-ana-men/2566-nesrin-citirik-istanbul-calismalari-zeytinburnu-barinagi.html

 1. Zeytinburnu’nda, ilçenin tam ortasında bulunan belediye bakım evinin ne yazık ki hiç gönüllüsü yok. Belediyece belirlenen ziyaret saatinde bakımevine gittiğimizde veteriner hekim ve tüm personelin gözetiminde içeri girdik.
 2. Hayvanlar bir metre kareden bile küçük beton hücrelerde aynı yerde yemek yiyip su içip tuvaletini yaparak, bu pislik dolu zeminde yatarak, bu zeminin yıkanması sırasında buz gibi sularla ıslanarak ve hareket edemeden yaşamak zorunda bırakılmış durumda.
 3. Bu beton hücreler, sadece hayvanlar için değil orada çalışan personel için de sağlık açısından büyük risk taşıyan yerler. Bu hücreleri yıkarken personelin de gözlerine dahi bu pislikten fışkıran sular girmektedir.
 4. Buranın, hayvanların kısırlaştırılıp bırakıldığı geçici bakımevi olduğu söylenerek bu sağlık tehlikesi oluşturan koşullar savunulsa da, hayvanın gerek mikrobik gerekse buzlu beton üzerinde iç organlarının iflas etmesi için 24 sat bile yeterli.

Bu hücrelerde yaşayan hayvanların sağ kalması mümkün değildir.

______________________________________

EK 3

Daha önce Ağustos ayında orada çekilen fotoğrafa bakıldığında, bölmelerin arka plan görüntüleri bile kapalı kapılar ardına saklanmış hücreler hakkında fikir veriyor. Videoyu izlediğinizde ise hücrelerden gelen köpek seslerinin normal havlamadan daha farklı, canı yanan hayvanın çığlığı olduğu anlaşılıyor.

 


EK 4

Videoyu Youtube'dan izlemek için tıklayınız

Dilekçenin Gönderileceği Mail Adresleri:

ahmetozyanik0653@gmail.com

farukgokkus@gmail.com

aozyanik@ormansu.gov.tr

fatihmutlu_57@hotmail.com

dkmp@ormansu.gov.tr

genckerim@hotmail.com

mustyrd_eldemir@ormansu.gov.tr

gunergokay@hotmail.com

meldemir@ormansu.gov.tr

huseyin@mth.com.tr

hksm@ormansu.gov.tr

hycimen@mynet.com

sabrikiris@ormansu.gov.tr

habipkiraz@gmail.com

mustafaakincioglu@ormansu.gov .tr

hyuruk@mynet.com

ndemiral@ormansu.gov.tr

huseyinyuksek55@hotmail.com

istanbul@ormansu.gov.tr

hamitoncu34@hotmail.com

bolge1@ormansu.gov.tr

hocamuharrem@hotmail.com

eroglu@ormansu.gov.tr

hilmi_kaplan@hotmail.com

veyseleroglu@gmail.com

info@ramazanbingol.com

bakanyrd@ormansu.gov.tr

idrishizir@gmail.com

nakman@ormansu.gov.tr

ikucuk57@hotmail.com

mustesar@ormansu.gov.tr

ibrahimoglu@hotmail.com

lakca@ormansu.gov.tr

ismailyildiz@ozgundenetim.com

mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr

kenanaggul@avrupaemar.com

mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr

k.cal@optimersaglik.com

 

hkocaker@ormansu.gov.tr

katiyaemine@hotmail.com

mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr

lale_sbl@hotmail.com

myarasir@ormansu.gov.tr

mesut@ipkonastar.com

cem@ormansu.gov.tr

mustafa@ttgroupenergy.com

mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr

mehmettopal55@hotmail.com

sgb@ormansu.gov.tr

mustafa@malkan.com.tr

teftis@ormansu.gov.tr

meralkurul@hotmail.com

hukuk@ormansu.gov.tr

mukayilbektas@hotmail.com

ouzun@ormansu.gov.tr

mehmet@pultechfrp.com

hacatal@ormansu.gov.tr

mehmetmeric@mericinsaat.com.tr

did@ormansu.gov.tr

merdogral1@superonline.com

mgurbuz@ormansu.gov.tr

nazifersan@burdamarket.com.tr

narpa@ormansu.gov.tr

orhangulgun@yahoo.com

yasaryilmaz@ormansu.gov.tr

ozturkmuhasebe@mynet.com

etemboz@ormansu.gov.tr

osmancaglar48@hotmail.com

hozbek@ormansu.gov.tr

r.uzunalli@hotmail.com

navci@ormansu.gov.tr

recep@recepkaradag.com

yceran@ormansu.gov.tr

rasitaydin@gmail.com

aagir@ormansu.gov.tr

rafetokutan@hotmail.com

tusta@ormansu.gov.tr

rkaya@kayalarltd.com

ckinaci@ormansu.gov.tr

Sanlan_remzi@hotmail.com

h.aytac@ormansu.gov.tr

scolak@ger-san.com

havci@ormansu.gov.tr

serifetasbasi@hotmail.com

ismailceritli@ormansu.gov.tr

seyitates@hotmail.com

aacikalin@zeytinburnu.bel.tr

selametaygun@gruphatipoglu.com.tr

byilmaz@zeytinburnu.bel.tr

selamikeskin@gmail.com

baskan@zeytinburnu.bel.tr

umranysr@hotmail.com

bkorkmaz@zeytinburnu.bel.tr

yasinbalci@hotmail.com

ekoklu@zeytinburnu.bel.tr

yakyol@oncudental.com

eiskenderoglu@zeytinburnu.bel.tr

ysndemirhan@hotmail.com

fkutsal@zeytinburnu.bel.tr

yasarkumantas@gmail.com

tkaratekin@zeytinburnu.bel.tr

zekeriya@kaanlar.com.tr

gkasap@zeytinburnu.bel.tr

zeynel.onal@ttmail.com

hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

hkucukakyuz@zeytinburnu.bel.tr

ahmetbaha.ogutken@tbmm.gov.tr

isaka@zeytinburnu.bel.tr

ahmetberat.conkar@tbmm.gov.tr

iuluhan@zeytinburnu.bel.tr

ahmethaldun.erturk@tbmm.gov.tr

maymak@zeytinburnu.bel.tr

ahmetkutalmis.turkes@tbmm.gov .tr

 

 

maydin@zeytinburnu.bel.tr

alev.dedegil@tbmm.gov.tr

oarisoy@zeytinburnu.bel.tr

ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov .tr

rtekin@zeytinburnu.bel.tr

burhan.kuzu@tbmm.gov.tr

sunlu@zeytinburnu.bel.tr

bilalmacit@tbmm.gov.tr

sozer@zeytinburnu.bel.tr

bulent.turan@tbmm.gov.tr

tocak@zeytinburnu.bel.tr

egemen.bagis@tbmm.gov.tr

zalsac@zeytinburnu.bel.tr

ekrem.erdem@tbmm.gov.tr

adalar@akpartiistanbul.com

enver.yilmaz@tbmm.gov.tr

arnavutkoy@akpartiistanbul.com

erol.kaya@tbmm.gov.tr

atasehir@akpartiistanbul.com

feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr

avcilar@akpartiistanbul.com

gulay.dalyan@tbmm.gov.tr

buyukcekmece@akpartiistanbul.com

gursoy.erol@tbmm.gov.tr

bagcilar@akpartiistanbul.com

hakan.sukur@tbmm.gov.tr

bahcelievler@akpartiistanbul.com

halide.incekara@tbmm.gov.tr

bakirkoy@akpartiistanbul.com

harun.karaca@tbmm.gov.tr

basaksehir@akpartiistanbul.com

huseyin.burge@tbmm.gov.tr

bayrampasa@akpartiistanbul.com

ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr

besiktas@akpartiistanbul.com

igulluce@tbmm.gov.tr

beykoz@akpartiistanbul.com

ismail.safi@tbmm.gov.tr

beylikduzu@akpartiistanbul.com

ismet.ucma@tbmm.gov.tr

beyoglu@akpartiistanbul.com

mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr

catalca@akpartiistanbul.com

mdomac@tbmm.gov.tr

ekmekoy@akpartiistanbul.com

mehmet.mus@tbmm.gov.tr

esenler@akpartiistanbul.com

metin.kulunk@tbmm.gov.tr

esenyurt@akpartiistanbul.com

mihrimahbelma.satir@tbmm.gov .tr

eyup@akpartiistanbul.com

m.cetin@tbmm.gov.tr

fatihilce@akpartiistanbul.com

mustafa.atas@tbmm.gov.tr

gaziosmanpasa@akpartiistanbul.com

mustafa.sentop@tbmm.gov.tr

gungoren@akpartiistanbul.com

nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr

kucukcekmece@akpartiistanbul.com

nnebati@tbmm.gov.tr

kadikoy@akpartiistanbul.com

oktay.saral@tbmm.gov.tr

kagithane@akpartiistanbul.com

osmanaskin.bak@tbmm.gov.tr

kartal@akpartiistanbul.com

osmanboyraz@tbmm.gov.tr

maltepe@akpartiistanbul.com

omer.dincer@tbmm.gov.tr

pendik@akpartiistanbul.com

sevimsavaser@tbmm.gov.tr

sancaktepe@akpartiistanbul.com

sirin.unal@tbmm.gov.tr

sariyer@akpartiistanbul.com

tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr

silivri@akpartiistanbul.com

turkan.dagoglu@tbmm.gov.tr

 

 

sultanbeyli@akpartiistanbul.com

unal.kacir@tbmm.gov.tr

sultangazi@akpartiistanbul.com

volkan.bozkir@tbmm.gov.tr

sile@akpartiistanbul.com

info@istanbulormansu.gov.tr

sisli@akpartiistanbul.com

halukozder@gmail.com

tuzla@akpartiistanbul.com

hozder@ormansu.gov.tr

umraniye@akpartiistanbul.com

ggumus@ormansu.gov.tr

uskudar@akpartiistanbul.com

mkarapinar@ormansu.gov.tr

zeytinburnu@akpartiistanbul.com

mkefelioglu@ormansu.gov.tr

arzuakalin@akpartiistanbul.com

hmumcuoglu@ormansu.gov.tr

hay@akpartiistanbul.com

ofurtun@ormansu.gov.tr

halisdalkilic@akpartiistanbul.com

sevilayyuksel@ormansu.gov.tr

abdullahguler@akpartiistanbul.com

muslu@ormansu.gov.tr

fatmabetulsayan@akpartiistanbul.com

filizihtiyar@ormansu.gov.tr

eroladayilmaz@akpartiistanbul.com

nalgan@ormansu.gov.tr

eldeste@mynet.com

osmand@ormansu.gov.tr

selimtemurci@akpartiistanbul.com

ginal@ormansu.gov.tr

kenandanisman@akpartiistanbul.com

osman.kahveci@tbmm.gov.tr

osaktulun@akpartiistanbul.com

sebahattin.karakelle@tbmm.gov .tr

tmazlumoglu@akpartiistanbul.com

aydin.sengul@tbmm.gov.tr

gi_yas@hotmail.com

esref.tas@tbmm.gov.tr

h.a.yildiz@hotmail.com

mehmetsuleyman.hamzaogullari@tbmm.gov.tr

halisdalkilic@gmail.com

mehmet.onturk@tbmm.gov.tr

guleravukat@hotmail.com

zeki.aygun@tbmm.gov.tr

dr.fatmasayan@gmail.com

huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr

eroladayilmaz@adayilmaz.com

selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr

daniss@superonline.com

abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr

aydogancevahir@gmail.com

muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr

abdullahatalar@gecemlighting.com

tulay.bakir@tbmm.gov.tr

alkarhaltuntas@gmail.com

temel.coskun@tbmm.gov.tr

akmermer@akmermer.com.tr

m.serdarsoydan@tbmm.gov.tr

avremzi@yahoo.com

kemal.degirmendereli@tbmm.gov .tr

avnimetepli@hotmail.com

melda.onur@tbmm.gov.tr

ahmetdokumaci@hotmail.com

mehmethilal.kaplan@tbmm.gov.tr

azizdamar@gmail.com

emre.koprulu@tbmm.gov.tr

bas_oglu@yahoo.com

ahmet.kenan.tanrikulu@tbmm.gov.tr

 

 

 

 

bahargungormus@mynet.com

emin.cinar@tbmm.gov.tr

cenkdilberoglu@gmail.com

resat.dogru@tbmm.gov.tr

cakalkenan@gmail.com

erol.dora@tbmm.gov.tr

cemalozdmr@mynet.com

aysenur.bahcekapili@tbmm.gov .tr

emecitoglu@hotmail.com

mudurluk@sm34.gov.tr

erdogantc@gmail.com

info@akpartiistanbul.com

istanbul@icisleri.gov.tr

kaymakamlik@zeytinburnu.gov.tr

 

Son Güncelleme ( Cuma, 15 Nisan 2016 12:39 )

Bayburt'ta Yapılan Katliama İlişkin Belediye Hakkında Soruşturma Açılması

Bayburt'ta Yapılan Katliama İlişkin Belediye Hakkında Soruşturma Açılması

Konu: Bayburt Valiliğine​: Bayburt’ta ki katliama İlişkin belediye hakkında soruşturma açılması.

T.C. Bayburt Valiliğine;

“Bayburt’ ta 19.01.2012 Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında belediye görevlileri tarafından sokak köpeklerinin zehirli iğne ile vurularak öldürüldüğü, uzun süre ölü hayvanların valilik önünde ve muhtelif caddelerde kaldığı, daha sonra çocukların bunu görüp etkilendiği, esnafın belediyeye telefon etmesi üzerine belediyenin çöp arabasının gelip köpekleri toplayıp gittiği” şeklinde bilgiler tarafımıza ulaşmıştır.

Bu olayın videoya çekilip Facebook’ta yayınlanan görüntülerinde, “yerde yatan ölmüş bir köpeğin başında bekleyen insanların konuşmalarında, bunu yapanın belediyeden Sinan isimli birisi olduğu, ölen köpeğin yanına gelen, yavru bir köpeğe de çabuk kaç buradan, şimdi gelip seni de vuracaklar” dendiği açıkça görülmektedir. Bu video saatlerce, binlerce kişi tarafından izlendi, diğer bir ölü köpeğin resmi, merkezimize gönderildi. Daha sonra yine Bayburt’ tan arayan kişilerin bildirdiğine göre esnafa yapılan baskı nedeni ile video kaldırıldı.

Bu bağlamda:

Bu katliam olayının, yazımız ihbar ve fotoğraflarda delil kabul edilerek soruşturma açılarak incelenmesini, sorumluların tespit edilmesini, vatandaşın ve esnafın da ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz.

Ayrıca olayın geçtiği 19.01.2012 tarihte, caddelerde ve iş yerlerindeki kameraların mutlaka incelenmesini, bu kayıtların da delil olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.

Bayburt’ta, yasaya aykırı olarak başında veteriner hekim bulunmayan ehliyetsiz kişilerce sahipsiz hayvanların toplatılması konusunda, hem sorumlu veteriner hekim hem de toplama işini yapan görevliler hakkında yasaya aykırı davranmak ve görevi kötüye kullanmaktan adli ve idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

Bayburt belediyesinin en kısa zamanda kısırlaştırma merkezi kurmasını, bu merkez kuruluncaya kadar kesinlikle köpek toplatılmasının yasaklanmasını, köpek toplaması halinde belediye başkanı hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

Bayburt Müftülüğü’nce, camilerde hadis ve ayetler kapsamında cemaate hayvan haklarının önemi konusunda vaaz verilmesini talep ediyoruz.

Müracaatım neticesinde yapılacak işlemler konusunda 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği tarafıma bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad:

T.C.:

Tel:

Dağıtım: BİMER, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bayburt İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Bayburt Hekimler Odası, Bayburt İl Çevre Müdürlüğü, Bayburt Büyükşehir Belediyesi, Bayburt İl Tarım Müdürlüğü, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Hayvan Koruma Kurulu.

 

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 14 Nisan 2016 12:30 )

Sayfa 1 > 4

opencart tema opencart temaları