Alf Hakkında

  • A+
  • A-

ALF Animal Liberation Front Bir diğer adıyla Hayvan Kurtuluş Cephesi... Hayvanların Özgürlüğüne dönük bir düşünceyi eyleme dönüştüren çok önemli bir sivil toplum örgütü.

Tür Terörizmi

Bütün terörizm tanımları, en “ilerici” insan hakları savunucularının yaptığı tanımlar bile, yeryüzündeki en kapsamlı şiddet biçimlerinden birini dışarıda bırakır: İnsan türünün insan olmayan türler üzerinde uyguladığı şiddeti. Türcülük, insan zihnine öyle derinden nüfuz etmiştir ki, insanların hayvanlara uyguladığı vahşet görülmez. İnsandışı hayvanları şiddetin kurbanları, insan hayvanları da gezegenin teröristleri olarak düşünmeyi önerenlere istihzayla yaklaşılır.

Terörizm, ideolojik, siyasî ya da ekonomik saiklerle masum kişilere kasıtlı biçimde şiddet uygulamak demekse, insanların, bir hayatın öznesi olan insandışı hayvanlara karşı yürüttüğü savaş da terörizmdir. Kürk çiftlikleri, sınaî çiftikler, hayvan deneyleri vs. terörist endüstrilerdir; bu endüstrileri destekleyen devletler de terörist devletlerdir. Gerçek kitle imha silahları, hayvanların bedenleri üzerinde deney yapmak, onları öldürmek, yaralamak ya da tüketmek için kullanılan gazlar, tüfekler, bayıltıcı silahlar, çatallar ve bıçaklardır.

İnsanlar tarafından öldürülen hayvanların sayısı dehşet vericidir. Her yıl, yalnızca ABD’de 10 milyardan fazla çiftlik hayvanı gıda için, 17–70 milyon hayvan deneyler ve ürün testleri için, 100 milyondan fazla hayvan avcılıkta, 7–8 milyon hayvan kürkü için öldürülmektedir.

Bu sayılara, çiftlik hayvanlarını korumak adına, “eğlence” endüstrisi adına ya da başka adlar altında öldürülen hayvanlar dahil değildir. Hayvanlar için her saniye aslında bir 11 Eylül saldırısıdır.

FBI’ın tanımına göre mala verilen zarar terörizm, ama insandışı canlılara yönelik şiddet terörizm değil. Yani ALF, FBI’ın gözünde terörist bir grup, ama her yıl milyarlarca hayvanı katleden endüstriler terörist değil. Şirket-devlet ittifakı, ALF ve ELF gibi grupların mala yönelik sabotajlarını “eko-terörizm” olarak tanımlıyor, böylece sabotajla terörizmi aynı kefeye koyarak bu tür gruplara verilecek cezaların artırılmasını sağlıyor.

Hayvan Kurtuluş Cephesi

ALF (Animal Liberation Front - Hayvan Kurtuluş Cephesi), 1976´da radikal hayvan hakları eylemcisi Ronnie Lee´nin kurduğu aktivist gruptur.

Hedef ve İlkeleri

··· * Hayvanları, deney laboratuarları, sınai çiftlikler,kürk çiftlikleri gibi kötü muameleye maruz kaldıkları yerlerden kaçırıp acı çekmeden, doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere yerleştirmek.

··· * Hayvanları sömürerek ve onlara kötü muamele ederek kâr elde eden kurumlara yönelik ekonomik sabotaj eylemleri gerçekleştirmek.

··· * Şiddet içermeyen eylemlerle ve özgürleştirme faaliyetleriyle, kapalı kapılar ardında hayvanlara yapılan işkenceleri ifşa etmek.

··· * İnsan ya da insandışı olsun hiçbir hayvana zarar gelmemesi için gereken bütün önlemleri almak.

Tarihsel Dönem

Hayvan hakları hareketi 1960´larda Avrupa ve ABD’nin birçok yerinde kendi şiarlarıyla bağımsız bir güç olarak ortaya çıktı. Genel kitlesel hareketlerin içinden ’kadın talepleri ve dili’ ekseninde özerkleşen feministlerin duruşlarına benzer bir yönelim, hayvan hakları aktivistlerini de yeni, makro alanların içine hapsolmayan özgün bir eyleyiş doğrultusunda etkiledi. Bu uğurda hayvan hakları ekseni, başlı başına bir politika yapma zemini olarak işlev kazanmaya başladı. İngiltere’de kurumlaşmış bir geleneğe dayanan avcılığı engellemek için çalışmalar yapan aktivistler, yasal çalışmalarının uğradığı baskı ve saldırılar karşısında yasalarla kısıtlanmayan eylemleri 1970’lerde benimsedi.

Çeşitli sabotaj grupları, hayvanları sömüren sektörlere ve mallarına yönelik eylemlere o yıllarda giriştiler. Band of Mercy adlı av sabotaj grubu, kundaklama alanında etkili işler yapmaya girdi ve bu süreç iki üyelerinin 1974’te tutuklanmasına kadar vardı.

Kuruluşu

Hapisten daha da motive olmuş biçimde çıkan Ronnie Lee, 1976 yılında Hayvan Kurtuluş Cephesi (ALF- Animal Liberation Front) adını verdiği militan eylemci bir örgütü kurarak devlete meydan okuyordu. ALF, hayvanları deney laboratuarlarından kurtarmak, kötü muameleye maruz kaldıkları yerlerden kaçırarak doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere yerleştirmek gibi eylemleriyle bir anda radikal hayvan hakları aktivistleri arasında müthiş bir çekicilik kazandı. ABD’de ilk ALF hücresi 1982 yılında kuruldu ve aynı yıl Howard Üniversitesi’ne düzenledikleri baskınla deneylerde sakat bıraktırılmış yirmi dört kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.

Günümüzde ALF

ALF, merkezsiz ve hiyerarşik organlara sahip olmayan özerk örgütlenme modeliyle, kendi ilkelerine uyan her eylem grubunun ALF adıyla eylem düzenlemesine uygun yapısıyla yirmiyi aşkın ülkede faaliyet sürdürmekte. Doğrudan eylemi benimseyen otonom eylemci grupların özgürlükçü ilkeleri ALF’e, geleneksel sınıfsal muhalefet odaklarından soğumuş gençler için müthiş bir çekicilik kazandırıyor. Modernizmin büyük anlatıları ekseninde şekillenen pozitivist anti-kapitalist odakların yaşamın ve doğanın çeşitliliğine yönelik politika üretemeyişi, böylesi duyarlılıkların ALF benzeri parçaya - salt hayvan hakları gibi- yoğunlaşan hareketlerin kanalına akması sonucunu yaratıyor.

ALF sanıkları

··· * Christopher McIntosh: McDonalds şubesi kundaklamaktan 8 yıl ceza aldı. (İletişim: 30512-013, USP Hazel-ton, U.S. Penitentiary, P.O. BOX 2000, Bruce Mills, WV 26525, ABD)

··· * Jon Ablewhite: Laboratuarlara kobay domuz tedarik eden bir çiftçiye şantaj yaptığı gerekçesiyle on iki yıl ceza aldı. (İletişim: TB4885, HMP Nottingham, NG5 3AG, İngiltere)

··· * Sarah Gisborne: Huntingdon Life Science laboratuarına ait 8 araca zarar vermekten 5 yıl ceza aldı. (İletişim: LT5393, HMP Cookham Wood, Rochester, Kent, MEı 3UL, İngiltere)

··· * Peter Young: Altı kürk çiftliğinde tutulan mink ve tilkileri serbest bıraktığı için 2 yıl ceza aldı. (İletişim: Peter Young Support Fund 740A 14th St.237 San Francisco, CA 94114)