İçişleri Bakanlığı Bakımevleri Genelgesi

T.C. İçişleri Bakanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2003 tarihinde barınaklar ile ilgili bir genelge yayınlamıştır.
 

 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
(Özel Kalem Müdürlüğü) 
GENELGE
26 ŞUBAT 2003
SAYI : B.050.ÖKM.0000011-12/410 26/02/ 2003 
KONU : Hayvan Bakımevleri

Geride bıraktığımız yüzyıl, son çeyreğinde “Hayvan Hakları Bildirgesine” de sahne olmuştur. Böylece hayvan varlığı; toplumsal, ahlaki, dini ve vicdani bakış açılarının tümünü kapsayan bir uluslararası hukuk platformuna oturmuştur. 
Esasen Türk Milleti, Dünyada bu gelişmeler olmadan çok önceleri hayvanlarla ilgili toplumsal duyarlılığı tüm dünyaya örnek olacak şekilde geliştiren bir milletir. O kadar ki, bizler; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde olduğu gibi, yaşlı hayvanların huzur içinde ölmeleri ve hatta göç hayvanlarının göçlerinin kolaylaştırılması için vakıf kuran bir geleneğin mirasçılarıyız. 
Hayvan Hakları Kanun Tasarısı’nın yasalaşma sürecinde bulunduğu ve “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin ülkemiz tarafından uygun bulunduğu bu dönemde, mülki ve mahalli idarelerimizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkmanın göstergesi olan duyarlılıkta hareket etmesini sağlamak açısından; 
1- Hayvanların varolma, saygı görme, insanlar tarafından bakılma gözetilme ve korunma haklarının temini açısından belediyelerimiz başıboş hayvanlar için koruma, iyileştirme ve rehabilitasyon sağlayan barınaklar kuracaklardır. 
2- Başıboş hayvanlara zehirleme, toplu itlaf gibi insanlık dışı yöntemler kesinlikle uygulanmayacak, kurulacak barınaklarda toplanacaklardır.Bu barınaklara götürülmeleri için yakalanmalarında transferlerinde de hayvanlara eziyet vermeyecek yol ve yöntemlerin kullanılmasına dikkat edilecektir. 
3- Hayvan barınakları kurulurken varsa üniversitelerin Veterinerlik Fakülteleri ve diğer ilgili birimleri ile işbirliği yapılacaktır. 
4- Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve yardımlaşmaya özel önem verilecektir. 
5- Hayvan barınaklarının düzenli çalıştırılması için veteriner hekim ve diğer gerekli personel yanında, yerel yönetimlerimizin bütçelerinde yeterli kaynak tahsisi de yapılacaktır. 
6- Hayvan barınma merkezleri, imkanlar ölçüsünde ve özellikle büyük yerleşim yerlerinde, sahipli evcil hayvanlara da gerektiğinde veterinerlik hizmeti verecek şekilde yapılandırılacaktır. 
Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve takibi için Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile Mülki ve Mahalli İdarelerin gereken azami hassasiyeti göstermeleri, Bakanlığımız Merkez ve Bağlı Kuruluşlarının gerekli destek ve koordinasyonu sağlamaları ve denetim birimlerimizin özel ve genel teftişlerde bu genelge hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği noktasındaki performansı da öncelikle dikkate almaları hususunda, 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim.

www.icisleri.gov.tr