AV GERÇEĞİNDE YAPTIKLARIMIZ

Av Hayvanları Canlı Ele Geçse Bile Usulsüz Avlanma Halinde Tazminat Sorumluluğu Doğar.

92- Avcı, usulsüz olarak avlandığı halde· av hayvanlarını öldürmemiş fakat bir şekilde canlı olarak ele geçirilmiş olsa yine sorumluluğu doğar mı ?

3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu m.9,10 hükümlerine göre ,usulsüz olarak avlanma her şekilde sorumluluk getirir. Hayvanların canlı olması yasağın delinmediği anlamına gelmez. Bununla ilgili olarak yargıtayın yeni bir kararını sunuyorum :

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 30.06.2005 Esas: 2004/12907 Karar: 2005/7246

Av Hayvanları Canlı Ele Geçse Bile Usulsüz Avlanma Halinde Tazminat Sorumluluğu Doğar.

ÖZET : Davacı, usulsüz ve kaçak avlanma nedeni ile maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkeme av hayvanlarının canlı ele geçirildiği, zara oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Usulsüz av bakımından canlı cansız hayvan ayrımı yapılmamıştır. Başka bir anlatımla, usulsüz avlanma halinde av hayvanları canlı ele geçirilmiş olsa dahi tazminat sorumluluğu doğar.

Davacı Orman Bakanlığı vekili Av. Z.Ö. tarafından, davalı A. Aleyhine 21.02.2003 gününde verilen dilekçe ile davalının canlı mühre ile usulsüz olarak Ördek avcılığı sonucu canlı olarak ele geçirilen 32 adet Ördek nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 23.03.2004 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek, gereği görüşüldü.

Dava, usulsüz ve kaçak avlanma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davaya konu ve canlı mühre olarak kullanılan Ördeklerin evcilleşmiş bulundukları ve ayrıca canlı olarak el konulmaları nedeniyle zararın doğmadığı gerekçe gösterilmek suretiyle yazılı biçimde hüküm oluşturulmuştur. Gerek Kara Avcılığı Yasası gerekse de Merkez Av Komisyon Kararları uyarınca usulsüz av bakımından canlı veya cansız hayvan ayrımı yapılmamıştır. Eş anlatımla usulsüz avlanmaya konu av hayvanının canlı olarak ele geçirilmesi halinde dahi tazminat sorumluluğu benimsenmiştir. Şu durumda davalı eylemi nedeniyle tazminat ile yükümlüdür. Mahkemece yetersiz ve yanılgılı gerekçe ile istemin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA 30.06.2005 gününde oy birliği ile karar verildi.