DEVLET KURUMLARI VE HAYTAP

Dihayko İle Belediye Arasında Örnek Protokol İmzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Derneğimiz arasında, bir süredir görüşmeleri sürdürülen Sokak Hayvanlarının Korunması ve Islahı hakkındaki Protokol dün imzalandı.


Büyükşehir belediyesi ile uzun bir süredir zaten birlikte çalışıyorduk,bu çalışmamızı resmiyete döktük. Seçimler yaklaşmışken illerinde belediyeler ile birlikte çalışan derneklere de bu protokolün örnek olmasını dilerim. Sanırım Türkiye’de bu protokol bir ilk. Protokolün bir örneği ilişikte sunulmuştur.
Sema Mandev· hanıma da protokün hazırlanmasında yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
·
Sevgilerimle.
·
Sevgi Ekmekçiler
Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DİYARBAKIR DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ (DİHAYKO) ARASINDA İMZALANMIŞ SOKAK HAYANLARININ KORUNMASI VE ISLAHI HAKKINDA ·PROTOKOLDÜR

TARAFLAR:

 Bu protokolün taraftarı DİHAYKO (Diyarbakır Doğayı Hayvanları Koruma Derneği) ile Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır.

 İş bu protokol, Belediye Kanununun 77. maddesine dayanarak çıkartılan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanıp Resmi Gazete’nin 09/10/2005 tarih ve 25961 sayılı yönetmelik ile yürürlüğe giren İl Özel İdaresi ve Belediyelere gönüllülerin katılımını düzenleyen yönetmelik hükümlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin daha sağlıklı ve şehir halkının Belediye çalışanlarına katılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR·

BELEDİYE·························· : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

GÖNÜLLÜ·························· : Tüzüğü, üyeleri Belediyece bilinen ve tanınan DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ ve üyelerini

 

DİHAYKO·························· : DİYARBAKIR DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ’ni

 

BARINAK ve BAKIM EVİ : Belediye tarafından işletilen Hayvan Barınağını tanımlar.

 Madde 1-

 KONU:

1.1-Büyükşehir Belediye Başkalığı ve DİHAYKO gönüllüleri, ilde mevcut sokak hayvanlarının ıslahı, rehabilitasyonu ve insan-hayvan ilişkilerinin uygarlık ölçütü çerçevesinde, çevreye daha duyarlı, şehir halkının sağlıklı bir çevrede yaşaması ve insanın doğaya karşı olan yükümlülüklerini daha iyi sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya karar vermişlerdir.

1.2- Bu çerçevede DİHAYKO, Büyükşehir Belediyesi’nin var olan olanaklarını daha sağlıklı ve verimli kullanabilmesi amacıyla, uzun yıllardan bu yana edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerini, Hayvan Hakları ile ilgili çıkarılmış kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında, sokak hayvanlarının ıslahı ve rehabilitasyonu konusunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının hizmetine sunmayı görev bilir.

1.3- Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ve olanaklar çerçevesinde bu konuda, bu güne kadar göstermiş olduğu hassasiyetlerin daha verimli yürümesi, Belediye hizmetlerine demokratik katılımın önünün açılması, Belediye Başkanlığında simgelenen yurttaş-yönetim birlikteliğini en iyi şekilde sağlamak için Hayvan Hakları ve Çevre konularında DİHAYKO gönüllülerine tüm olanaklarını seferber etmeyi taahhüt eder.

Madde 2.

Karşılıklı Taahhütler

2.1- Büyükşehir Belediye Başkanlığın, iş bu belgeyle, kendi uhdesinde olan Belediye sınırları içindeki Hayvan Barınağının işleyişinde, DİHAYKO’nun görüş ve önerilerini dikkate almayı taahhüt eder.

2.2- DİHAYKO, barınağın işletilmesinde vereceği katkının yanı sıra, Belediye sınırları içinde yer alan sokak hayvanlarının Belediye ile birlikte tespiti, bunların toplanması, kısırlaştırılması, küpelenmesi, çipleme işleminin yapılmasını, insanlara zarar vermeyecek şekilde ıslah ve rehabilitasyonu ile alındıkları yere sorunsuz bir şekilde Belediye ile işbirliği içinde bırakılmalarını, hemşehrilerin hayvanlardan olan şikayetlerinin yansız bir şekilde çözümü, hayvanlara karşı yapılan eziyetlerin ortadan kaldırılması ve bunların hukuksal takibi, sağlık sorunlarının çözümü ve denetlenmesi için üyelerinin ve iş bu belgede adları adresleri telefon numaraları meslekleri ayrı ayrı belirtilmiş olan gönüllülerin en yüksek mesai ile katılımını sağlamayı, Büyükşehir Belediye Başkanlığına düzenli raporlar sunmayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 3-

Barınağın İşleyişine İlişkin olarak ortaklaşa yapılan tespitler.


Hali hazırda Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yönetilen Barınakta, bakım sürecinin aşağıda belirtilenler olduğu konusunda DİHAYKO ve Büyükşehir Belediye’si hemfikirdir:

 Bölgede sahipsiz ve kontrolsüz hayvanların tespitini yapmak,

 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanmasını sağlamak,

- Kısırlaştırılması (Ovariohisterektomi-Kastrasyon),

- Bakımevine giren hayvanların kayıt altına alınması,

 - Postoperatif bakımlarının yapılması,

- Postoperatif bakımı biten sağlıklı hayvanların alındığı yere bırakılması veya

- Sahiplendirilmesinin sağlanması,

- Isırma vakalarında müşahede uygulanması,

- Bakımevinde bulunan erişkin hayvanlara, yavru ve hastalara yemek verilmesi,

Bölge ve mahallelerde, işaretlenerek bırakılmış olan hayvanların, senede bir kuduz aşılarının tekrar yapılması,

  Barınak ve araçların temizlenmesi ve steril hale getirilmesi,

Madde 4-

 Büyükşehir Belediyesi’nin İşleyişe Katkıları

4. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yasaların kendisine vermiş olduğu yükümlülükler çerçevesinde, Hayvan Barınağının işletilmesi için gerekli olan, barınaktaki hayvanların yemek ihtiyaçlarını temin etmeyi, Barınağın temizliğini, veteriner, veteriner teknisyeni, işçi ve şoförlerin istihdamını, gerekli araçların teminini, ihtiyaç duyulan ilaçların, operasyon malzemelerinin ve aşıların temin edilmesini, hayvanların toplanması, kısırlaştırılıp rehabilite edilerek alındıkları yere bırakıldıktan sonra takiplerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için küpeleme ile birlikte deri altı çipleme işleminin yapılmasını, hayvan sahiplendirilirken azami özenin gösterilmesini ve sahiplendirilen hayvanların takiplerinin yapılmasını, sakat, hasta, yaşlı, saldırgan ve barınak dışında yaşayamayacak durumda olan hayvanların barınakta bakılmalarını taahhüt eder.

Madde 5-

DİHAYKO’nun İşleyişe Katkıları

5.1- Kısırlaştırılıp, aşıları yapılarak rehabilite edilen hayvanların alındıkları yere bırakılmalarında barınak çalışanları ile birlikte hareket etmek ve hayvanların bırakıldığı yerdeki vatandaşlarla ve esnafla görüşülerek hayvanların o bölgede yaşamalarında bir mahsur olmadığı konusunda ikna edilmelerinde yardımcı olmak.

5.2- Sokak hayvanları ile ilgili, Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini anlatmak üzere Basın ve Halkla İlişkiler konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin onayı doğrultusunda faaliyet yürütmek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gelebilecek eleştirilere karşı yurttaşları aydınlatmak.

5.3- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılması ve dağıtılması .Konu ile ilgili tüm giderlere DİHAYKO katkı sunacaktır.

5.4- Hayvan Haklarına Yönelik Projeler düzenlemek ve barınakta kullanılmak üzere AB fon başvurusunda bulunmak.

5.5- Belirlenmiş bütçeyi aşan harcamalar için gerekli desteği bulmak ve bu ihtiyaçların (ilaç,medikal ve her türlü tıbbi malzeme ile diğer mal ve malzemeler )karşılanması için ilgili mevzuat gereği İl Özel İdare Bütçesinden de karşılanması için gerekli girişimlerin yapılması ve temininin sağlanmasına katkıda bulunmak.

5.6- Muhtarlar, meslek odaları, diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiye geçerek halkı aydınlatmak.

5.7- Gelen şikayet, öneri ve ihbarları değerlendirmek, halkı aydınlatıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak ve bu konuda belediyeyi bilgilendirmek.

5.8- DİHAYKO üyeleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevindeki çalışmalara fiilen katılacaklardır.

Madde 6-

YÖNERGE :

DİHAYKO, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararlara uymayı kabul eder.

Madde 7-

GÖNÜLLÜLER

Bu protokol çerçevesinde yapılacak faaliyetlere gönüllü olarak katılacak kişiler DİHAYKO (Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği) tarafından belediyeye bildirilir.

Bildirilen kişiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince memuriyete engel hali olmayan kişiler olmalıdır.DİHAYKO bu kişilerin özel durumlarında meydana gelecek her türlü değişikliği Belediye’ye derhal bildirmeye yükümlüdür.

Madde 8-

Son hükümler

İş bu belge, DİHAYKO İLE Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında 5 yıl için imzalanmıştır.

··················· ····İMZA·························································································· İMZA

  • Dihayko İle Belediye Arasında Örnek Protokol İmzalandı