Hayvan sahibinin bizzat kendi hayvanına eziyeti halinde nereye başvurmak gerekir?

 

Birinin, kendi köpeğini güneşin altında, balkonda aç susuz bırakması ya da başka yollarla hayvanına eziyet etmesi az rastlanan bir durum değildir. Hayvansever gözüken kişilerin bile zaman hayvanlarına eziyet  ettiği

görülmektedir.* Bu nedenle, önerdiğimiz yasa teklifinde hayvanların, sahiplerine karşı bile korunması gerektiği ni savunduk.

Ancak böyle bir durumda eziyet gören hayvanı, sa hibine ait ev, bahçe, dükkan gibi bir özel mülkten bizzat alırsanız, siz suçlu durumuna düşersiniz.

Yapılması gereken, 5199 sayılı yasanın uygulama yö netmeliğinin ilgili maddelerince, Orman Su İşleri Mü dürlüğü yetkilileriyle birlikte denetlemeye gidip şartla rın kötülüğünü tespit etmektir. Bu durumda, müdürlük tutanakla söz konusu hayvana el koyacak, hayvanı yediemin olarak size veya bakımevi yetkililerine tutanakla verebilecektir; sahibine de idari para cezası kesilecektir. Mekanda kimsenin olmaması ve hayvanın hemen alın masını gerektiren bir durumun varlığı halinde, hayvan polis marifetiyle alınır.

Yönetmeliğin ilgili 49 ve 50. maddeleri şöyledir:

Hayvan Hakları İhlali Tutanağı

MADDE 49  (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mül ki amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 sayılı Kanun’da belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, “Hayvan Hakları İhlali Tutanağı” düzenlenir.

El Koyma

MADDE 50 – (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna

 
  aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetim lerle iş birliği yaparak söz konusu hayvanların yeniden sahip lendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.

 

Böyle durumlarda tam yetkili HAYDİ polisine durumu elinizdeki tüm belge ve delillerle ihbar etmeniz acele hareket edilmesi konusunda faydası olacaktır.  HAYDİ uygulaması aplikasyonu ya da 112 polis imdat telefonundan ihbarınızı yapabilirsiniz

 


HAYTAP olarak bu maddeye meclisten geçerek ek lenmesini istediğimiz ve sunduğumuz madde teklifi ise şöyledir:

MADDE 14/A (EK MADDE) SAHİPLİ HAYVANA EZİYET HALİNDE MÜDAHELE

Mahallin en büyük mülki amiri ya da o bölgedeki kolluk kuvvetlerince görevlendirilen denetim elemanlarınca resen ya da şikayet üzerine yapılan denetim sonucunda; 5199 Sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumun da, kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanak, doğrudan savcı lığa intikal ettirilir.

Denetim sonunda; 5199 Sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin, hayvanlarına, mahkeme tarafından el konulur. Mahkeme, yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak söz konusu hayvanların, yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.

Bu maddeye aykırı davranan kişinin, on yıl boyunca yeni

den hayvan sahiplenmesi yasaklanır.

Mevcut yasa düzenlemesi bu durumlar karşısında yetersizdir. Hayvanın kötü muameleyi sahibinden gördüğü durumlar da azımsanmayacak kadar fazladır.  Bu gibi kişilerin, gelişmiş ül kelerde olduğu gibi, hayvan sahiplenmesi en az on   yıl

boyunca yasaklanması gerekir. Polis tarafından tutanak dü zenlenip savcılığa gelir gelmez, şikayete bağlı olmak sızın, soruşturma resen savcılık tarafından yapılmalı, kötü durumda olduğu tespit edilen hayvanlara Orman Su İşleri Müdürlüğü tarafından el konulmalı, mahkeme tarafından yargılama yapılmalıdır. Fail, Orman Su İşleri  Müdürlüğü’nün makbuz kesip tahsilat yapmasıyla bu kabahatinden  sıyrılamamalıdır. Cezalar caydırıcı olunca , herkes kolay kolay hayvan sahibi olamayacağını düşünüyorum.

Mücadelemiz, sadece Kabahatler Kanunu’nu değiş tirmek değildir. Olayı Kabahatler Kanun’un değişmesi ne indirgemek, diğer sorunları görmemek demektir.

Av. Ahmet Kemal Şenpolat

*        20 Temmuz 2005 tarihinde The Guardian gazetesinin http://www. guardian.co.uk/ adlı web sitesinde yayımlanan habere göre, İngilte re’deki RSPCA’nın (Kraliyet Hayvanlara Kötü Davranmayı Önleme Derneği) tespit ettiği hayvan incitme vakalarında artış gözlendi.

Daha önce %70 olan oran, kısa zaman içerisinde %78’lere yükseldi. Araştırmacılar son bir yılda, temel ihtiyaçları olan beslenme ve barınmanın haricinde hiçbir yükleri olmamasına karşın, sahipleri tarafından terk edilen 70.000 evcil hayvan tespit etti. Bu rakam, geçen yıl Haziran ayından beri %78’lik bir artış oranıyla katlanarak çoğalıyor.

  • Hayvan sahibinin bizzat kendi hayvanına eziyeti halinde nereye başvurmak gerekir?