PARLAMENTODA HAYTAP OLARAK NELER YAPIYORUZ ?

Orman arazilerine Bakımevi İzni Mecliste Yasalaştı-2010

24 Haziran 2010 tarihinde TBMM ’de yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki madde genel kuruldan geçti. Bundan böyle özellikle büyükşehirlerde sıkıntılı olan bakımevi sorunu ormanlık alanlarda kendisine yer bulacak.


   

 YASA METNİ :
   

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun;

b) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları barınağı    bakımevi  ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.”

 

GEREKÇEDEN :

   Şehir merkezlerine yakın hayvan bakımevleri halk sağlığını tehdit edeceğinden söz konusu bakımevlerinin şehir merkezinden uzak orman arazilerinde kurulması, ayrıca, nüfus artışı ile birlikte insanların şehir merkezlerinden uzak yerlerde hayatlarını idame ettirme isteği nedeni ile tapulu ve hazine arazilerine bakımevi yapılması gürültü, çevre kirliliği gibi şikayetlerin artırmasına neden olmaktadır. Bu düzenleme ile hayvanlara daha tabii ve geniş ortamda yaşama imkânı sağlandığı gibi toplum sağlığı korunmaktadır.

TUTANAKLARDAN

Tümünün oylamasına geçmeden önce, Komisyonun bir düzeltme talebi vardır.

Buyurunuz.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, 33’üncü maddede geçen “barınak” ifadesinin “bakımevi” olarak düzeltilmesini arz ederiz.

BAŞKAN –

Düzeltiyoruz. Bu düzeltme dikkate alınacaktır.

  • Orman arazilerine Bakımevi İzni Mecliste Yasalaştı