İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Belediyelerin Yaralı, Kırığı Olan ve Hasta Hayvanlar İçin "Hizmet Alımı" Yapmaları Hakkında

Devletin insanlar için özel kurumlardan sağlıkta hizmet alımı yapması örneğinden yola çıkarak, belediyelerin de hayvan sağlığı için özel veteriner klinik ve hastanelerinden hizmet alımı yapmalarını talep ediyoruz. 5199 sayılı kanunun MADDE 4-b ve j bentlerinde bu husus açıkça yasal görev olarak hükme bağlanmıştır.

Benim aşağıda Adana için hazırladığım yazıları kendi şehirlerinize uyarlayarak, benim yolladığım tüm kurumlara yollayın, özellikle Veteriner Hekim Oda başkanını ziyaret edin. Onların devreye girmeleri çok önemli… En alttaki “Belediyeler” olan yazımda çözüm önerilerimiz de var, onu da dikkatle okuyun.

Belediye ya hastaneyi kuracak ya da veteriner kliniklerinden hizmet âlimi yapacak. Yani yaralı, kırığı olan vs. hayvanlar için hayvan severler üç ondan beş bundan para toplamayacak. (Her para toplamanın pesinden para yendi yenmedi vs. gibi toplumda camiayı küçük düşüren ve güven sarsan suçlamalar oluyor, bu önlenir, tabii istismar edenler için de bir engel teşkil eder). Bunu yapmazsak, bir avuç insan içinde herkes birbirinden para isteyerek yaralı hayvanları özel veteriner kliniklerine taşımaya ve tabii ki sonrası polemiklere ve suçlamalara mahkûm olunacak.

Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanlar için hayvan hastaneleri kurulması veya hizmet alımı yapılması hakkında

Adana İl Çevre Müdürlüğü’ne,

Sahipsiz hayvanların kaza, taşlanma ve dövülme neticesinde oluşan kırıklı vakalarında ve ayrıca mesai saatleri dışındaki yaralanmaları durumunda, yasa gereği olarak belediyelerce tedavilerinin sağlanması için ilgili kurumlara olan yazılarımız ekte sunulmuştur. Bu hizmetlerin sağlanacağı belediye hayvan hastanesi mevcut olmadığı gibi, belediye bakımevinde de bu müdahalelerin yapılacağı imkân ve ortam kesinlikle yoktur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasında sekretarya görevi verilmiş olan kurumunuzun, İl Hayvan Koruma Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını sağlayarak, sahipsiz hayvanların kırıkla sonuçlanan yaralanmalarında ve mesai saati dışındaki tüm yaralanma durumlarında acil ve operatif müdahalenin yapılması koşullarını oluşturmasını talep ediyoruz.

Adana ilinde Hayvan Hastanesi kurulmasını veya devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı hizmet alımlarının ayni şekilde belediyelerce hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982  sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ediyoruz.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlce Belediyeleri.

EKLER

 • Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına gönderilen yazı,
 • Valilik makamına gönderilen yazı,
 • Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 • Kanun maddeleri
 • EK 1: Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na gönderilen yazı

  Adana Veteriner Hekimler Oda Başkanlığına,

  Sahipsiz hayvanların kırıkla neticelenen yaralanmaları ve ayrıca mesai saatleri dışındaki yaralanma ve hastalık durumlarında belediyelerce bu hayvanların tedavi ve bakımlarının sağlanması için ilgili kurumlara olan yazılarımız ekte sunulmuştur.

  Belediyelerin bu tur vakalara müdahale edecek ameliyat ve bakim olarak hizmet verecek hayvan hastanesi mevcut değildir. Devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı hizmet alımlarının ayni şekilde hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

  Odanız başkanlığının ilgili kurumlarla oluşturulacak komisyonda görev almasını ve sahipsiz hayvanların kırıkla sonuçlanan yaralanmaları ve mesai saati dışındaki tüm yaralanma ve hastalık durumlarında devletin insan sağlığında yaptığı gibi belediyelerin de hayvanlar için hizmet alımı yapmalarına meslek odası kimliği ile müdahil olunmasını talep ediyoruz.

  Saygılarımızla...

  HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu


  Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanların tedavilerinin sağlanması

  Adana Valiliği Yüksek Makamına,

  Sahipsiz hayvanlar kırıkla sonuçlanan yaralanmalarında ve ayrıca mesai saatleri dışında geçirdikleri yaralamalı kazalar ve hastalık durumlarında belediyelerce tedavi edilmeden, eğer gönüllü müdahalesi mümkün olamamışsa acı içinde ölüme terk edilmektedirler. Belediyelerin bu tur vakalara müdahale edecek bir hayvan hastanesi mevcut değildir. Bakımevi koşullarında ise kırıkla sonuçlanan vakaların ameliyatlarının yapılması mümkün olamamaktadır.

  Devletin, insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı hizmet alımlarının ayni şekilde hayvanlar için de yapılmasını talep ediyoruz.

  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulaması bakanlıkça valiliklere verilmiş ve uygulama sekretaryası olarak İl Çevre Müdürlükleri görevlendirilmiştir.

  Bu bağlamda, acilen İl Hayvan Koruma Kurulunun toplanmasını, Veteriner Hekimler Odası ve ilgili tüm kurumlarca bir komisyon kurulması ve sorunun çözümüne ilişkin tedbirler alınmasını, tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

  HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

  EKLER

 • Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 • Kanun maddeleri
 • EK 3: Belediyelere gönderilen yazılar

  Konu: Mesai saatleri dışında yaralı hayvanların tedavisinin sağlanması hakkında


  (Büyükşehir, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam) Belediye Başkanlığına,

  Kaza, dövülme, taşlanma neticesinde oluşan kırık durumlarında ve ayrıca mesai saatleri dışında yaralanmış hasta sahipsiz hayvanlara belediyeniz bünyesinde müdahale imkânları mevcut değildir. Oysa aşağıda ekte sunduğumuz kanun maddeleri gereği bu görev belediyelerindir.

  Her belediyenin asli görevi olan kısırlaştırma operasyonunun yanında, hayvan hastanesi kurması ve 24 saat boyunca, 5199 sayılı yasa gereği, hasta mağdur trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlarla müdahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 4- b ve j)

  Eğer bu olamıyorsa, devletin insan sağlığı konusunda özel sağlık kuruluşlarından yaptığı hizmet alımları, ayni şekilde belediyelerce de hayvanlar için yapılmalıdır.

  Hasta ve yaralı hayvanları hastane koşullarında tedavi etmemek görev ihmaline girer ve biz STK’lar olarak bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığı’na bu görev ihmalinden dolayı belediyeniz hakkında soruşturma açılması için başvuracağız.

  Bu bağlamda:

 • Belediyeniz bünyesinde acilen kırıkla sonuçlanan vakalar, hasta ve yaralı hayvanlar için ameliyathane ve post operatif bakim sağlayacak bir hayvan hastanesinin oluşturulmasını, (MADDE 4, J)
 • Eğer bir Hayvan Hastanesi yapılamıyorsa, Veteriner Hekim Odası ile işbirliği yapılarak, tıpkı devletin insan sağlığında yaptığı hizmet alımı gibi, belediyenizin de hayvanlar için özel veteriner kliniklerinden hizmet alımı yapmasını talep ediyoruz.
 • Yazımıza ilişkin uygulamaların neler olacağı 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

  HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

  Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri.

  EK: Belediyelerce uyulması gereken ilgili kanun maddeleri

  ________________________________________________________

  EK 4: Hayvanları Koruma Kanunu

  Kanun No. 5199

  Kabul Tarihi: 24.6.2004

  Genel Hükümler Birinci Bölüm

  MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

  MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

  a)      Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

  b)      Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

  c)      Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

  d)      Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

  j)        Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

  • Belediyelerin Yaralı, Kırığı Olan ve Hasta Hayvanlar İçin
  • Belediyelerin Yaralı, Kırığı Olan ve Hasta Hayvanlar İçin