İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Hayvanat Bahçelerinin Kapatılması İle İlgili Dilekçe

Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği bünyesindeki hayvanat bahçesi, gerek yer olarak ve gerekse bakım olarak insani ve ahlaki olmayan koşullarda ve vicdanları zorlayan bir hapishane halindedir.

İstanbul, 28.03.2007

Sayın Ankara Valiliği,

Konu: Ankara Hayvanat Bahçesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve bilgi edinme başvurusu

Sayın Valim,

Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği bünyesindeki hayvanat bahçesi, gerek yer olarak ve gerekse bakım olarak insani ve ahlaki olmayan koşullarda ve vicdanları zorlayan bir hapishane halindedir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, bu konuda aşağıdaki hükümleri getirmiştir: Burası hayvanat bahçesi olmaktan ziyade, doğada yaşaması gereken hayvanların, demir parmaklıklar arkasında beton odacıklara hapsedildikleri, adeta yaşamaya mahkûm edildikleri bir hapishane haline dönüşmüştür. Bu haliyle hiç kimseye hele çocuklara ne eğitim verilebilir, ne doğa sevgisi aşılanabilir ne de orada çalışan idari görevlilere karşı sempati beslenebilir. Her gelen bilinçli çocuk buradan ağlayarak ve üzülerek çıkmaktadır. Hayvanat bahçesi işletmek maliyetli olduğu kadar sorumluluk ve külfet isteyen bir iştir. Kaldı ki hiçbir valilik ya da belediyenin bu yerleri işletme zorunluluğu yoktur. Buranın bir an önce kapatılması daha faydalıdır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır. MADDE 4. — Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

12.5.2006 tarihinde yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğin 40. maddesinde hayvanat bahçelerin denetlenmesi gerektiği, belirtilmektedir. Ayrıca 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun Madde 22’de belirtilen hayvanat bahçeleri ile ilgili yapılması gerekenler idarece yerine getirilmemekte, hayvanların etolojik özelliklerine aykırı ortamlar idare eliyle yaratılmakta, yasalar kâğıt üzerinde kalmakta, zaman geçtikçe oradaki canlar daha çok zarar görmektedir.

Ayrıca yine kanunda gönüllü kuruluşlarla işbirliği konusunda açık bir hüküm olduğu halde, Ankara valiliği ve belediye başkanlığının bir an önce gönüllü kuruluşlarla, derneklerle işbirliğine girmesi gerekir.

Sayın Valim,

Ne sizin ne de bizim, doğada özgürce yaşayan bu hayvanları demir parmaklıklar arkasındaki beton odalara hapsetme hakkımız olmadığını, hele ki sıcak iklimde yaşaması gerekli maymunların kalorifere birebir ısınmak için tutunmasını bırakın hukuk sistemimizi hiçbir vicdanın kaldırmayacağını düşünüyoruz.

Açıkçası ciddi bir ödenek ayrılmayacaksa, ekli fotoğraflarını yıllardan beri görmeye alıştığımız bu işkence merkezine dönüşmüş yerlerin tamamen kapatılarak bir botanik parkı olarak çalışmasının doğa sevgisinin aşılanması açısından daha uygun olacağını düşünüyoruz. Takdir edersiniz ki tüm dünyada bile hayvanat bahçeleri büyük sponsorlara rağmen hep zarar eden yerlerdir. O nedenle zaten her ilde de muhakkak hayvanat bahçesi kurulmasına gerek olmadığını düşünüyoruz.

Bu hayvanat bahçesinin, insani ve vicdani ölçüler içinde genelge kurallarına uygun hale getirilmesi konusunda, özellikle size en yakın çalışan derneklerimizden Ankara Dohayko her türlü gönüllü hizmeti vermeye hazırdır. Mecbur kalmasak inanın bu dilekçeyi yazmazdık. Ama siz bizim yerimizde olsaydınız, yetkili ve ilgili kişi sizler olsaydınız ne yapardınız? Maalesef doğal ortamında tropikal şartlarda yaşayan bu zavallı maymunların tir tir titreyen bedenlerini yakın zamanda sarıldıkları sadece ılıtılmış minik kaloriferler altlarında cansız bir şekilde buldukları zaman iş işten çoktan geçmiş olacak ve o zaman da ölen maymunların yerlerine yenileri alınacaktır.

İnsani ve vicdani ölçüler içinde, bu dramın artık sonra ermesi için buranın Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan Hayvanat Bahçelerinin Kuruluş çalışmaları hakkındaki yönetmeliğin şartlarına göre kapatılıp kapatılmayacağı ya da ıslah işlemine söz konusu olup olmayacağını 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu gereği tarafımıza yanıt verilmesini, insani ve vicdani ölçüler içinde gereğinin yapılması hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı

EK: Fotoğraflar, Hayvanat Bahçelerinin Kuruluş Çalışmaları Hakkındaki Yönetmelik

4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası İlgili Maddeleri

Bilgi Edinme Hakkı

MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlü bilgi veya belgeye erişim

MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

a)      Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b)      Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c)      Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,

sağlarlar.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi Veya Belgeye Erişim Süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10. maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuruların Cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

İtiraz Usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17. maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

Ceza Hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

  • Hayvanat Bahçelerinin Kapatılması İle İlgili Dilekçe
  • Hayvanat Bahçelerinin Kapatılması İle İlgili Dilekçe