İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ

Bilindiği üzere Komisyonumuzun konuyla ilgili meslek gruplarıyla ortak çalışması sonucu hazırladığı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklikler yapılması hakkındaki tasarı geçtiğimiz ay Meclis Çevre Komisyonu’nda görüşülmek üzere gündeme alınmıştır. Hayvan refahı ve doğasına uygun yaşam şartlarını sağlamakta pratik olarak yetersiz kalan 5199 Sayılı Kanunun iyileştirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve hayvan faydasına işler hale getirilmesi için yapılan bu çalışmanın çıkış noktası öncelikle; hayvana yapılan insanlıkdışı ve doğasına aykırı fiillerin çoğu zaman toplumda infial yaratmasına rağmen sadece "kabahat" kapsamında kalması yerine; bu fiillerin direk "Türk Ceza Kanunu " kapsamında "suç" olarak cezalandırılmasıdır.
İkinci bir nokta da kamuoyunda "itlaf yasası olarak bilinen 3285 Sayılı Zabıta Kanunu’na bu anlamda yapılan atıfların önüne geçecek ve bu kanunun ilgili maddelerini ortadan kaldıracak düzenlemenin yapılmasıdır. Özellikle bu iki nokta üzerinde yoğunlaşan çalışmamızın tamamı da yine amacına uygun olarak hayvan lehine düzenlemelerden ibarettir. Gerekçede bunlar ayrıntılandırılarak yazılmıştır.
Konuyla ilgili bazı endişeler gündeme getirilmişse de; tasarı, lafzıyla ve ruhuyla tamamen hayvan haklarına odaklı hukuki bir çalışmadır. Hiç bir yasa mükemmel değildir ve olmayacaktır. Bu nedenle sadece yasalaşmak, uygulanırlık ve çözüm anlamına gelmez. Toplumsal katılım, fikir beyanları ve çözüme odaklı yaklaşımlar da her aşamada yasanın toplumdaki durumunu etkileyecektir. Hiç kullanılmadığı için 20 yıldır sayfası açılmamış çok sayıda yasa kitaplıklarda beklemektedir. Sonuç olarak yasanın çıkarılış amacı ve gerekçesi çok önemlidir. Bir hakkı korumak için ihdas edilen, ve bu ruhla gerekçelendirilen yasa; aynı anda koruduğu hakkı yok eden uygulamaları içeremez. Bu çelişkiler uygulamada uygulayıcılar tarafından yasanın özüne uygun olarak "hayvan lehine" yorumlanır, yorumlanmalıdır. Bu çerçevede Komisyonumuzca amacına uygun bir titizlikle çalışılarak hazırlanan tasarının kanunlaşması son derece önemli bir yol ayrımı olacaktır. Bundan sonrası uygulamaya aittir. Yasalar toplum içinde talep ve uygulamalarla kabul görür, şekillenir ve işlerlik kazanır. Kanunlaşma sonrasında ilgili bütün STK lara ve topluma bilgilendirme çalışmaları komisyonumuzca sürdürülecektir.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına Av.Hülya Yalçın Komisyon Başkanı
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ
  • Istanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu : YASA TEKLİFİNİN ARKASINDAYIZ