İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı

Sevgili Arkadaşlar,

Mesai saatleri dışındaki hayvan yaralanma ve acil durumlarında, hayvan severler ödemeleri bile kendileri karşılayarak adeta çırpınarak bu hayvanları özel kliniklere, en imkânsız koşullarda götürmek zorundalar. Hâlbuki yasaya göre bu belediyelerin görevleridir ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır.

Belediyelerin barınaklardaki hayvanları açlığa mahkûm ettikleri bu ortamda, hayvan hastaneleri kurmaları hayal gibi…

Belediyeler önce mesai dışındaki yaralanma ve acil durumdaki hayvanlara ilişkin sorumluluklarını tamamen reddederken şimdi araştıralım, yasal yönüne bakalım vs. gibi oyalama aşamasına geldiler.

Belediyelerin veteriner hekimlerine mesai saatleri dışında gelen yaralı hayvanlara müdahale etmeleri için Başkanlarca talimat verildi. Bu da bir aşama. Şu anda çok işlemese bile bunu kabul etmeleri bile önemli.

Çok uzun olmayan bir süreçte, umuyorum ki mesai saatleri dışındaki yaralanmalar için hizmet alımı yapacaklar. Belediyenin anlaştığı yaralı ve acil hayvanlara bakacak özel kliniklere geceleri de ulaşmak mümkün olacak.

Lütfen aşağıdaki yazıyı kendi bulunduğunuz yere uyarlayarak valiliklere ve belediyelere mutlaka gönderirseniz iyi olur. Bir yerden başlarsa her yerde uygulanır.

___________________________________________________________________

Konu: Mesai saatleri dışında yaralanan hayvanların tedavilerinin sağlanması

Valilik Yüksek Makamına,

Sahipsiz hayvanların mesai saatleri dışında geçirdikleri yaralamalı kazalar sonunda belediyelerce tedavi edilmeden acı içinde ölüme terk edilmelerine (ancak gönüllülerin sınırlı imkânları sayesinde eğer ulaşılabilmişse tedavi yapılmaktadır) ilişkin yazılar yazılarak İlçe Belediyelerine resmi yazı ile gönderilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’n uygulaması bakanlıkça valiliklere verilmiş ve uygulama sekretaryası olarak İl Çevre Müdürlükleri görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda, acilen Veteriner Hekimler Odası ve ilgili tüm kurumlarca bir komisyon kurulması ve sorunun çözümüne ilişkin tedbirler alınmasını, tarafımıza 4982 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim:

T.C. Kimlik No:

EKLER

 • Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine gönderilen yazılar,
 • Kanun maddeleri
 • Konu: Mesai saatleri dışında yaralı hayvanların tedavisinin sağlanması hakkında

  Belediye Başkanlığına,

  Mesai saatleri dışında ve hafta sonları belediyeniz sınırlar içinde trafik kazası geçiren, yaralanmış ve canhıraş feryatlar içinde acı çeken köpekler, maalesef ya sokakta kaderine terk edilmekte ya da, o saatlerde güvenlik hariç hiç bir görevlisi olmayan barınağa bırakılarak orada acı içinde ölmeye terk edilmektedir. Ancak, gönüllülerin sınırlı imkânları ile bu hayvanlara müdahale yapılabilmektedir. Oysa aşağıda ekte sunduğumuz kanun maddeleri gereği bu görev belediyelerindir.

  Belediye barınağı sadece mesai saatleri içinde hayvanlara müdahalede bulunan ve tıbbi müdahale olarak sadece kısırlaştırma yapacak koşullara sahip olan, mağdur ve muhtaç hayvanların sürekli kalacakları bir bakımevidir, bir hayvan hastanesi değildir.

  Mesai saatleri dışında belediye bakımevinde veteriner hekim, bakıcı veya personel çalışmamaktadır.

  Belediyelerin kendi bakım merkezini oluşturması ve 24 saat boyunca, hem ahlaki ve insani boyutta hem de 5199 sayılı yasa gereği, hasta mağdur trafik kazası geçirmiş sahipsiz hayvanlarla müdahale etmesi gereklidir. (Ekli kanun madde 4-b)

  Trafik kazası geçirmiş, kanlar içindeki hayvanları kaderine terk etmek veya barınağa götürüp atmak görev ihmaline girer ve biz STK’lar olarak bundan böyle bu durumlarda, İçişleri Bakanlığı’na bu görev ihmalinden dolayı belediyeniz hakkında soruşturma açılması için başvuracağız.

  Bu bağlamda:

 • Belediyeniz bünyesinde acilen mesai saatleri dışında yaralı, kanlar içinde kalmış köpeklere acil müdahale yapacak veterinerlik hizmeti ve tedavi verecek koşulların oluşturulması,
 • Eğer bu koşullar belediyeniz bünyesinde oluşturulamıyorsa, Veteriner Hekim Odası ile işbirliği yapılarak, oda üyesi olan dışardaki özel veteriner klinikleri ile mesai saatleri dışındaki yaralanmalar için hizmet alımı şeklinde anlaşma yapılmasını talep ediyoruz.
 • Mesai saatleri dışında sokağa veya barınağa kaderine terk edilen tüm yaralı hayvanlar için basın kuruluşları vasıtasıyla toplum haberdar edilecek, belediyenize karşı protesto başlatılacaktır.

  Yazımıza ilişkin uygulamaların neler olacağı 4982 sayılı yasa gereği kanuni süresi içinde bilgi ve cevap verilmesini, aksi takdirde Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi’ne şikâyette bulunacağımızı bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

  İsim:

  T.C. Kimlik No:

  Dağıtım: Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlığı, Veteriner Hekimler Oda Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri

  EK: Belediyelerce uyulması gereken ilgili kanun maddeleri

  ________________________________________________________

  EK 2: Hayvanları Koruma Kanunu

  Kanun No. 5199

  Kabul Tarihi: 24.6.2004

  Genel Hükümler Birinci Bölüm

  MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

  MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

  a)      Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

  b)      Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

  c)      Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

  d)      Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

  • Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı
  • Mesai Saatleri Dışındaki Yaralanmalar İçin Hizmet Alımı