İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu

 

KAYSERİ VALİLİĞİ’ NE

KAYSERİ İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KAYSERİ  CUMHURIYET SAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ:  HAYTAP

ŞÜPHELİLER:

KAYSERİ HAYVAN BAKIMEVİ MÜDÜRÜ

VETERİNER HEKİMLERİ VE ÇALIŞANLARI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

SUÇ: TCK Madde 257 Görevi İhmal

KONUSU: Kayseri Sahipsiz Hayvan Barınağında bizzat belediye görevlileri tarafından köpeklerin acımasızca öldürülmesi

 

DELLİLLER: Ekli fotoğraflardaki görüntüler.

AÇIKLAMALAR :

1 – Kanunlarımıza göre sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri kurma, veterinerlik ve bakım hizmetlerini organize etme ve can güvenliklerini sağlama görevi belediyelere verilmiştir. Kayseri Belediyesi Hayvan Bakımevinde ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğini anladığımız korkunç bir olay ortaya çıkmıştır. Söz konusu Hayvan Bakımevi personeli hayvanların can güvenliğinden sorumluluklarını unutmuş olmalılar ki bizzat kendi elleriyle sayısını bilemediğimiz kadar köpeği zehirli iğne kullanmak suretiyle resimlerde açıkça görüldüğü şekilde öldürmüşlerdir. Elimize ulaşan bilgilere göre fotoğraflarda yüzü net şekilde görünün belediye barınak personeli Ali Sağır isimli kişidir ve yine resimlerden anladığımız kadarıyla kendisi bir canlıyı öldürme yani canını alma işini ilk defa yapmamaktadır zira yüz ifadesindeki ciddiyet ve kendinden emin tarzı buna işaret etmektedir.

2 - Kayseri Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 sayılı 26/02/ 2003 tarihli ‘Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat’ genelgesine aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

Ekli fotoğraflar söz konusu vahşeti çok net kanıtlamaktadır. TÜRK CEZA KANUNUMUZA göre açıkça görev ihmali suçu oluşmuştur. Ayrıca 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmiştir. Sayın Savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Görevi kötüye kullanma

MADDE 257/2. –

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin    gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

3 - Belediye görevlilerinin hangi hakla ve nasıl bir bilinçle bu masum canları kendi elleriyle öldürebildikleri, kimlerden emir aldıkları, söz konusu durumun Kayseri Hayvan Bakımevinde kaç yıldır devam ettiği mutlaka araştırılmalı ve işledikleri suç cezasız kalmamalıdır. Belediyeler ve Belediye çalışanları kanunların kendilerine tanıdıkları ölçülerde toplum yararına görev yapan daha doğrusu yapması gereken kişilerdir. Canları kendilerine emanet edilmiş bunca sahipsiz hayvanı hiç çekinmeden öldürebilen zihniyet toplum yararına hizmet ediyor olamaz. Açıkça görev ihmali suçu işlenmiş bulunmaktadır. Öldürme emrini veren ve uygulayan tüm belediye personeli derhal açığa alınmalı görevden uzaklaştırılmalı ve bir daha devlet veya belediye kurumlarında hayatlarının sonuna kadar görev almayacak şekilde hem maddi hem manevi gereken tüm cezalara çarptırılmalıdır. Hem kanunlarla hem de vicdani duygularla koruma altında olan can dostlarımızı gözlerini kırpmadan öldürebilen bu şahıslar yarın bir gün bizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızı yani kendilerinden güçsüz gördükleri herkesi benzer şekilde mağdur edebilir, dövebilir, belki sakat bırakabilir belki de öldürebilir. Görevlerinden derhal uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

4 - Türkiye 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili maddelerine göre sahipsiz ve güçten düşen hayvanların itlafı değil tam tersine korunması esas alınmıştır.

 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU, Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Açık yasa maddelerine rağmen söz konusu belediye bir katliam gerçekleştirmiş, sonucunda da toplu ölümlere neden olarak kamu vicdanını yaralamış ve suç işlemiştir. Ayrıca söz konusu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE İl Hayvanları Koruma Kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir.

 

5 – Söz konusu belediye çalışanları bu hayvanları bizzat kendi elleriyle öldürerek yukarıdaki suçlara ek olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Koruma Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğini de ihlal etmişlerdir.


MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 89 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır. Hükmü ile yasa koyucu yerel yönetimlere EMİR VERMİŞTİR.

6 - Hiçbir suçu olmayan bu sokak hayvanlarının planlı organize ve toplu şekilde katledilmeleri öncelikle insanlık suçudur ve bunu gerçekleştiren kişilerin gerekli şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Yasa ve yönetmeliklerin bu açık ve amir hükümleri bir yanda dururken, Yerel Yönetimlerin hayvanlara YAŞAM HAKKI TANIMAK, hayvan barınakları açmak, aşılamak, kısırlaştırmak gibi hizmetler vermeleri gerekirken,  onları toplayarak bizzat kendi elleriyle öldürmeyi tercih etmeleri AFFEDİLEMEZ ve CEZASIZ KALAMAZ. Öldürülen hayvan sayısı bir iki tane değil ONLARCA olarak ifade edilmektedir. Bu durum 5199 ve 3285 sayılı yasaların ONLARCA KEZ İHLALİ ANLAMINA GELİR. Bir Hayvan Bakımevinde bizzat bakımevi çalışanları tarafından zehirli ilaçların hazırlanması ve bu korumasız ve zavallı hayvanlara iğne yoluyla uygulanması ve öldürülmeleri olayın kasıtlı olduğunu ve organize bir şekilde gerçekleştiğini, ve söz konusu belediyenin GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ gösterir.

SONUÇ  VE İSTEM:

Gereğinin yapılmasını, konunun TCK ‘da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, yukarıda açıklanan nedenlerle, delillerin karartılmasının önüne geçilerek ivedilikle söz konusu konu hakkında gerekli araştırmanın yapılarak, eylemi gerçekleştiren kişilerin yanı sıra bu kişilere kanuna aykırı emir veren amirlerin tespit edilerek haklarında dava açılarak cezalandırılmalarını ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında ise TCK md 257 ve re’sen görülecek nedenlerle görevi ihmal suçu nedeniyle yargılanması için gerekli iznin alınmasını sayın makamınızdan vekaleten

?,

Yine tüm bakımevi çalışanlarına (veteriner işleri müdürü, veteriner hekimler, teknikerler ve personeller ) 5199 sayı gereği öldürülen hayvan başı?na idari para cezası kesilmesini

arz ve talep ederim.

Ayrıca 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında konu ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmeyi de talep etmekteyim.

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ : 
Bilgi edinme hakkı
MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;
MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.
MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.
Ceza hükümleri
MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

 

Bilgi ve Gereği için: BIMER, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Bölge Ve İl Müdürlükleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık

 

 

Şikayetçinin Adı ve Soyadı: Müjen Ece Gürkan

Şikayet Tarihi: 03/08/2016

TC Kimlik Numarası:

Telefonu:

E-mail Adresi:

Adresi:

kayseri@icisleri.gov.tr; kayseri@kayseri.gov.tr; kayserivaliligi@kayseri.gov.tr; zulkarnin.ozturk@icisleri.gov.tr; m.emin.avci@icisleri.gov.tr; mehmet.aktas2@icisleri.gov.tr; baskan@kayseri.bel.tr; ozelkalem@kayseri.bel.tr; bilgiedinme2@basbakanlik.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; bimer1@basbakanlik.gov.tr; etemboz68@gmail.com; fguvercin@ormansu.gov.tr; eceyhan@ormansu.gov.tr; abdullahg@ormansu.gov.tr; yabidinoglu@ormansu.gov.tr; mycevirgen@ormansu.gov.tr; hayvanhaklari@ormansu.gov.tr; hksm@ormansu.gov.tr; mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr; ozcanyaman@ormansu.gov.tr; ndemiral@ormansu.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; mustesar@ormansu.gov.tr; mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr; sgb@ormansu.gov.tr; teftis@ormansu.gov.tr; hukuk@ormansu.gov.tr; yasaryilmaz@ormansu.gov.tr; etemboz@ormansu.gov.tr; kayseri@ormansu.gov.tr; makgun@ormansu.gov.tr; mustafa.elitas@tbmm.gov.tr; yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr; ismail.tamer@tbmm.gov.tr; taner.yildiz@tbmm.gov.tr; info@kayseriozelidare.gov.trkayseri@ormansu.gov.tr; ntas@ormansu.gov.tr, ?

?

CC: 
editor@kayserihaber.com.tr; haber@kayserigundem.com; ali@kayseriyerelhaber.com; selahattin@kayseriyerelhaber.com; buyukkayseri@gmail.com; kayserianadoluhaber@msn.com; info@kayseriyenihaber.com; ehaberkayseri@gmail.com; remzi.tanis@gmail.com; info@kayserinews.com; kayserimeydan@gmail.com; yayinyonetmeni@iha.com.tr; mustafa.aridoru@iha.com.tr; editor@sabah.com.tr; interneteditor@hurriyet.com.tr; haber@kayserinethaber.com; mehmet.coskundeniz@posta.com.tr; internet@posta.com.tr; net@sozcu.com.tr; semra.tinaztepe@showtv.com.tr; bilgi@fox.com; star@dogusyayingrubu.com
onbesler1921@gmail.com; sorumlumudur@kanald.com.tr; izleyicitemsilcisi@tv8.com.tr

  • Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu
  • Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu
  • Kayseri Bakımevindeki Vahşet ile İlgili Savcılığa Yaptığımız Suç Duyurusu