İDARİ MAKAMLARA BAŞVURULARIMIZ

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararı

Bilgi Edinme Kanununa göre vermiş olduğunuz dilekçeye usulüne uygun yanıt verilmez ise ya da yanıt tatmin edici değilse Ankara’da bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuru yapılır.

Bir başvuru örneği sonrası bu kurulun vermiş olduğu bir kararı örnek olması açısından yayınlıyoruz.

Öte yandan size yasanın bizi ilgilendirecek bölümlerini de birkaç maddede özetleyebilecek şekilde ayrı bir word dosyası olarak ekliyoruz Buradaki bilgileri de okumanızı tavsiye ederiz. Bizi ilgilendiren oldukça açık ve yol gösterici maddeler bulunmaktadır.

Ayrıca başvuru dilekçesinin sonuna da bu maddelerden bazılarını eklemeyi uygun gördüm.

Bilgi Edinme Yasasında belki bilmiyorsunuzdur diye başka bir bilgi daha vermek isterim.

Yetkili makamın/kurumun size süresinde yanıt vermemesi halinde yapılacak itiraz yolu için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. (bunu bir çeşit üst temyiz yolu gibi düşünebilirsiniz). Buranın da Yargıtay gibi kararları oluşmaya başlamıştır. Yol göstermesi açısından verilmiş birkaç kararı da bu dosyaya ekliyorum. Yani başvurunuzdan zamanında sonuç alamaz iseniz (15 gün), bu bilgi edinme kuruluna başvurabileceğiniz gibi bu görevini savsaklayanlar için ceza yaptırımları da düzenlenmiştir.

Umarım hukukun bu çetrefilli yollarını göstererek sizleri sıkmamışımdır. Deneyerek, mücadele ederek daha iyi yolları bulacağız. Suyun bu dar kanallardan akışını sağlamaya başladık. Devamı da gelecektir.

Hepinize başarılar


Örnek 1:

T.C.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Karar No. 2004/58

İlgili Kanun/Madde: 4982 S.BEHK/12

Karar Tarihi: 31.08.2004

Kurula Başvuru Tarihi: 06.07.2004

İtiraz Yollarının ve Sürelerinin Bildirilmesi

Bilgi Edinme Başvurusunun Reddi

ÖZETİ:

Bir başvurunun reddedilmesi halinde, 4982 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince başvuru sahibine “karşı başvuru (itiraz) yollarının ve sürelerinin” belirtilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, bu ve benzeri hususlarda kanun ve yönetmelik hükümlerinin daha hassas ve bir şekilde uygulanması yolunda ilgili personelin dikkatinin çekilmesi gerekir.

İtiraz Eden: A.K.

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Diyarbakır Valiliği

A.K.’nın itirazının kısmen kabulü ile

 • Başvuru sahibinin talep ettiği bilgi ve belgelerden (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) ve (17) numaralı maddelerde istenen soruşturma dosyaları ile yazıların içeriklerinin incelenerek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 18 ve 19 ve 21’nci maddeleri kapsamına giren bilgi ve belgeler ile üçüncü şahıslarla ilgili bilgi ve belgeler çıkarıldıktan sonra kalan açık bilgi ve belgelerin başvuru sahibinin erişimine sunulmasının gerektiği,
 • Başvuru sahibinin talep ettiği bilgi ve belgelerden (4) numaralı maddede istenen Milli Eğitim Müdürlüğü’nün (Teftiş Kurulu) 12.03.2002 tarihli ve 11/2169 sayılı yazısının ve (5) numaralı maddede istenen Valilik onay yazısının yukarıda belirtilen çerçevede değerlendirilmesi; (4) numaralı maddede yer alan “ve bu yazının bulunduğu dosyanın tamamı” talebinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince “genel nitelikte” olduğundan, (5) numaralı maddede yer alan “Bismil Kaymakamının Mart 2003 tarihli 2-iki-yazısı” talebinin ise söz konusu Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince tam tarih ve sayıları belirtilmediğinden “yeterince açık ve anlaşılır olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesinin gerektiği,
 • Bir başvurunun reddedilmesi halinde, 4982 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ve söz konusu Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince başvuru sahibine “karşı başvuru (itiraz) yollarının ve sürelerinin” belirtilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, bu ve benzeri hususlarda mezkur Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin daha hassas bir şekilde uygulanması yolunda ilgili personelin dikkatinin çekilmesi,
 • hususlarının Diyarbakır Valiliği’ne bildirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

  Örnek 2:

  T.C.

  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

  Karar No. 2004/91

  İlgili Kanun/Madde: 4982 S.BEHK/5,29

  Karar Tarihi: 20.09.2004

  Kurula Başvuru Tarihi: 06.08.2004

  • İç İşleri Bakanlığının Cezai Yaptırımı
  • Büyükşehir Belediyesinin Cevap Verme Zorunluluğu
  • Suç Duyurusunda Bulunma Hakkı
  • İdari Yargıda Dava Açılması

  Özeti:

  Başvurusuna cevap vermeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında.

  a)      İçişleri Bakanlığı’na 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca cezai işlem yapılması için şikâyette bulunabileceği,

  b)      Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabileceği,

  c)      İdari yargıda dava açabileceği hakkında

  Başvurunun yapıldığı Kurum veya Kuruluş: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  İtiraz Eden: A.A.

  Karar:

  A.A’nın itirazının kabulü ile

  1- Başvurusuna cevap vermeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında.

  a)      İçişleri Bakanlığı’na 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca cezai işlem yapılması için şikâyette bulunabileceği,

  b)      Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabileceği,

  c)      İdari yargıda dava açabileceği,

  hususlarında A.A.’ın bilgilendirilmesine,


  • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararı